1. Поняття права інтелектуальної власності


Скачать 256.96 Kb.
Название1. Поняття права інтелектуальної власності
Дата публикации09.06.2016
Размер256.96 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Документы > Документы
Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни

«Інтелектуальна власність»

( для cтудентів усіх спеціальностей Академії)


Харків – ХНАМГ-2008

Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів усіх спеціальностей Академії) Укл. Кубах А.І., Коляда Т.А.,- Харків: ХНАМГ, 2008.- 24с.


Укладачі : канд.екон. наук А.І.Кубах

канд. юрид. наук Т.А.Коляда


Рецензент : С.В.Венедіктов
Рекомендовано кафедрою правового забезпечення господарської діяльності, протокол № 5 від 24.12.2007 р.


Вступ

В умовах побудови в Україні ринкової економіки та демократичної держави головною соціальною цінністю, як вказано в її Конституції, визнана людина, її життя та здоров’я, честь та гідність, законні права та інтереси. Забезпечення гідних людини умов життя, перш за все, пов’язано з економічними перетвореннями, які неможливі без впровадження нової техніки та технологій. Людина має право на творчість, користування досягненнями науки, культури й мистецтва. У зв’язку з цим інтелектуальна власність набуває особливого значення і як засіб самовираження, і як комерційна цінність.

Курс «Інтелектуальна власність» розрахований на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, опанування правового механізмом їх регулювання, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових ы особистих немайнових прав авторів та володільників як в Україні, так і за її межами.

Цьому сприяють лекції викладачів, робота на семінарських заняттях, індивідуальна робота зі студентом, вивчення наукових праць, нормативно-правових актів, написання рефератів та контрольних робіт. Методика вивчення цієї дисципліни передбачає співробітництво й взаєморозуміння між студентом і викладачем, розвиток у студентів аналітичного мислення, вміння співставляти фактичний і теоретичний матеріал, робити самостійні висновки, прогнози та рекомендації.

Поточний контроль засвоєння знань студентами здійснюється на кожному семінарському занятті у формі усного опитування, тестування, заслуховування ы обговорення реферативних повідомлень.

Заключним етапом вивчення предмета “Інтелектуальна власність» у повному обсязі є залік, мета якого полягає у перевірці знань та вмінь, набутих студентами.
ЗМ 1.1. Поняття права інтелектуальної власності. Законодавство про інтелектуальну власність . Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Авторське право й суміжні права: поняття, зміст та особливостіТема 1. Поняття права інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність та її становлення. Сутність інтелектуальної власності. Співвідношення власності та інтелектуальної власності.

Виникнення права інтелектуальної власності. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, промислової власності, вічної промислової власності, рентна, договірна, деліктна, особова, виключних прав, виключних майнових прав.

Поняття права інтелектуальної власності. Значення права інтелектуальної власності. Розвиток права інтелектуальної власності. Сутність права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в суб’єктивному сенсі. Точки зору в науці щодо поняття та змісту права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Види права інтелектуальної власності.

Результати творчої діяльності як об’єкти правовідносин та їх взаємозв’язок.

Інші результати діяльності як об’єкти права інтелектуальної власності.
Контрольні питання

для підготовки й розгляду на семінарському занятті:

 1. Інтелектуальна власність та її становлення.

 2. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, промислової власності, вічної промислової власності, рентна, договірна, деліктна, особова, виключних прав, виключних майнових прав.

 3. Поняття права інтелектуальної власності.

 4. Сутність права інтелектуальної власності.

 5. Зміст права інтелектуальної власності.


Тематика рефератів:

 1. Інтелектуальна власність і її значення.

 2. Види інтелектуальної діяльності.

 3. Еволюція інтелектуальної власності.

 4. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному й соціальному розвитку держави.

 5. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності.

 6. Державне управління інтелектуальною власністю.Тема 2. Законодавство про інтелектуальну власність

Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система й спрямованість. Підходи до визначення системи права інтелектуальної власності. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Правове значення міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. конвенції та їх види. Багатосторонні угоди та їх види. Урядові угоди та їх значення. Паризька конвенція. Бернська конвенція. Угода ТРІПС. Європейські директиви у сфері інтелектуальної власності. Конституція України як основне джерело регулювання права інтелектуальної власності.

Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності. Проблеми удосконалення механізму приватноправового регулювання права інтелектуальної власності.

Чинне законодавство України про інтелектуальну власність. Закон України «Про авторське право й суміжні права», його основні положення. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», його структура й зміст. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» та його зміст. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та його основні положення. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин», його структура та зміст. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» та його основні положення. Інші законодавчі акти України про інтелектуальну власність.

Постанови Кабінету Міністрів України. Постанови та інструкції Державного агентства з авторських й суміжних прав s Державного комітету у справах інтелектуальної власності (Патентного відомства).

Законодавство зарубіжних країн про інтелектуальну власність та його особливості.
Контрольні питання

для підготовки й розгляду на семінарському занятті:

1. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види.

2. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система і спрямованість.

3. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності і його сутність.

4. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність.

5. Конституція України як основне джерело регулювання права інтелектуальної власності.

6. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності, проблеми удосконаленні механізму.

7. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність.
Тематика рефератів:

 1. Класицизм і прагматизм підходу до законодавства у сфері інтелектуальної власності.

 2. Детермінізм формування національних законодавств у сфері інтелектуальної власності.

 3. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.

 4. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності, його сутність.

 5. Паризька конвенція.

 6. Бернська конвенція.

 7. Угода ТРІПС.

 8. Європейські директиви у сфері інтелектуальної власності.


Тема 3. Об’єкти права інтелектуальної власності

Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності. Сутність об’єктів права інтелектуальної власності. Проблема визначення об’єктів права інтелектуальної власності. Ознаки охороноспроможності об’єктів права інтелектуальної власності.

Відкриття як об’єкти права інтелектуальної власності, їх ознаки. Об’єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфікації відкрит­тів. Об'єкти, що не визнаються відкриттями. Диплом як охоронний доку­мент на відкриття, його правове значення. Винагорода авторам відкрит­тів та її виплата. Дискусія про віднесення відкриттів до об'єктів права інтелектуальної власності.

Винаходи й корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг. Місця походження товарів. Нові сорти рослин і породи тварин. Топографії інтегральних схем. «Ноу-хау». Науково-технічна документація. Раціоналізаторські пропозиції. Нові об'єкти права інтелектуальної влас­ності.

Результати науки як об'єкти права інтелектуальної власності. Правове регулювання науки.

Твори літератури й мистецтва як об'єкти права інтелектуальної вла­сності. Об'єкти суміжних прав.
Контрольні питання

для підготовки й розгляду на семінарському занятті:

1. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Ознаки охороноспроможності об'єктів права інтелектуальної власності.

3. Відкриття як об'єкти права інтелектуальної власності та їх ознаки.

4. Об'єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфіка­ції відкриттів.

5. Винаходи й корисні моделі як об'єкти промислової власності: по­няття, об'єкти, види.

6. Промислові зразки як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти.

7. Знаки для товарів і послуг як об'єкти промислової власності.
Тематика рефератів:

 1. Об’єкти авторського права.

 2. Об’єкти суміжних прав.

 3. Об’єкти промислової власності.

 4. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 5. Об’єкти селекційних досягнень.

 6. Об’єкти науково-технічної інформації.

 7. Об’єкти наукових відкриттів.

 8. Об’єкти раціоналізаторських пропозицій.

 9. Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції.


Тема 4. Суб’єкти права інтелектуальної власності

Автор як первинний суб'єкт права інтелектуальної власності, його визначення. Співавторство та його види. Визначення авторства. Регу­лювання відносин між співавторами. Права й обов'язки авторів. Охо­рона прав автора.

Володільці прав інтелектуальної власності та їх правове положення. Підстави набуття володільських прав. Охорона прав володільців.

Правове становище роботодавців як суб'єктів права інтелектуальної власності, особливості його визначення.

Правонаступники прав інтелектуальної власності. Спадкоємство інтеле­ктуальних прав. Межі правонаступництва у праві інтелектуальної власності. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави набут­тя державою прав інтелектуальної власності.

Правове положення Державного агентства з авторських та суміжних прав, Комітету із захисту прав інтелектуальної власності (Патентного ві­домства).

Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених. Атестація патентних повірених. Повноваження повірених у справах інтеле­ктуальної власності. Функції патентного повіреного. Патентні повірені, які працюють у корпораціях. Асоціації патентних повірених. Підстави й поря­док втрати атестації патентного повіреного.

Агенти з товарних знаків, їх правове положення. Права власників і уповноважених ним органів щодо результатів, створених за службовим завданням.

Вільні користувачі прав інтелектуальної власності. Суспільство як суб'єкт права інтелектуальної власності.
Контрольні питання

для підготовки й розгляду на семінарському занятті:

1. Правонаступники прав інтелектуальної власності. Спадкоємство інтелектуальних прав.

2. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави набуття державою прав інтелектуальної власності.

3. Правове положення Державного агентства з авторських і суміж­них прав, Комітету із захисту прав інтелектуальної власності (Патент­ного відомства).

4. Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених. Атестація патентних повірених. Повноваження повірених у справах інтелектуальної власності.

5. Асоціації патентних повірених. Підстави й порядок втрати атеста­ції патентного повіреного.

6. Агенти з товарних знаків, їх правове положення.

7. Права власників і уповноважених ним органів щодо результатів, створених за службовим завданням.
Тематика рефератів:

 1. Автори – творці об’єктів права інтелектуальної власності.

 2. Заявники як суб’єкти права інтелектуальної власності.

 3. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.Тема 5. Авторське право й суміжні права: поняття, зміст та особливості
Поняття авторського права, сфера його дії. Авторське право в об'єк­тивному й суб'єктивному сенсах. Права, що охороняються авторським правом. Законодавство про авторське право. Термінологія авторського права.

Виникнення та здійснення авторського права. Об'єкти, що охороня­ються авторським правом. Обсяг охорони твору. Похідний твір та його правове значення. Авторське право й право власності на носій авторсь­ких прав.

Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Майнові

права володільця.

Вільне використання твору. Вільне відтворення творів бібліотека­ми й архівами. Вільне використання екземплярів творів для навчан­ня. Вільне використання комп'ютерних програм. Вільне відтворення з особистою метою. Проблеми удосконалення механізму вільного використання творів.

Авторське право на аудіовізуальний твір. Право доступу до твору образотворчого мистецтва. Право слідування. Строки охорони авторсь­ких прав.

Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика й види. Сто­рони ліцензійного договору, їх правове положення. Виключна ліцен­зія. Невиключна ліцензія і обсяги прав по них. Зміст ліцензійних дого­ворів. Міжнародна торгівля ліцензіями.

Договори на створення об'єктів авторського права. Договори на видання об'єктів авторського права. Договори на розповсюдження та використан­ня творів. Поняття, зміст і порядок укладання авторських договорів. Виконання авторських договорів. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання авторських договорів.

Майнові авторські права як інвестиції.

Поняття і сутність суміжних прав. Місце суміжних прав у сучасній доктрині права інтелектуальної власності. Види суміжних прав. Охорона суміжних прав і критерії її надання. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної власності.

Права виконавців та їх зміст. Права виробників фонограм та їх зміст. Права організацій мовлення. Підстави та порядок обмеження володільців суміжних прав. Використання суміжних прав. Строки охорони суміжних прав.

Реалізація суміжних прав. Розповсюдження носіїв суміжних прав. Пра­вила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів.

Поняття охорони й захисту прав та їх співвідношення. Засоби охорони ав­торських і суміжних прав. Способи захисту авторських і суміжних прав.

Колективне управління авторськими й суміжними правами.
Контрольні питання

для підготовки та розгляду на семінарському занятті:

1. Поняття авторського права, сфера його дії.

2. Об'єкти, що охороняються авторським правом.

3. Виникнення та здійснення авторського права.

4. Похідний твір, його правове значення.

5. Авторське право й право власності на носія авторських прав.

6. Вільне використання твору.

7. Авторське право на аудіовізуальний твір.

8. Строки охорони авторських прав.

9. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права.

10. Поняття, зміст і порядок укладання авторських договорів.

11. Поняття і сутність суміжних прав. Види суміжних прав.

12. Охорона суміжних прав. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної власності.

13. Права виконавців та їх зміст.

14. Права виробників фонограм та їх зміст.

15. . Права організацій мовлення.

16. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів.

17. Поняття охорони й захисту прав і їх співвідношення.
Тематика рефератів:

1. Особисті немайнові права автора.

2. Майнові права автора. Майнові права володільця.

3. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика й види. Сторони ліцензійного договору та їх правове положення.

4. 3асоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту ав­торських і суміжних прав.

5. Колективне управління авторськими й суміжними правами.

6. Поняття та визначення контрафактних порушень авторських і су­міжних прав.

ЗМ 1.2. Патентне право. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Договори у сфері інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності
Тема 1. Патентне право
Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від патентного права. Захист патентних прав. Охоронні документи в патентно­му праві.

Поняття патенту, його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Сві­доцтво на знаки для товарів і послуг. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.

Латентні системи. Заявочна система, її характерні ознаки. Переві­рочна система та її сутність. Дослідницька система та її етапи. Змішані

системи патентування.

Заявка на видачу охоронного документа, вимоги до неї. Зміст за­явки. Порядок подання заявки. Пріоритет заявки та його визначення. Ко­лізії заявок і порядок розгляду спорів. Формальна експертиза, її нас­лідки. Способи усунення недоліків заявок. Спори на етапі подання заявки. Експертиза за суттю. Порядок, підстави проведення експертизи по суті. Права заявника при проведенні експертиз. Рішення по експертизах та їх правове значення. Патентування об'єктів у зарубіжних країнах.. Права промислової власності як інвестиції.

Поняття та ознаки винаходу. Об'єкти винаходу. Види винаходів, їх правове значення. Основні й додаткові винаходи. Конвенційний винахід, його особливості. Правове регулювання конвенційних винаходів. Службо­вий винахід, особливості його патентування. Права винахідників служ­бових винаходів. Секретні винаходи, їх особливості. Піонерні (пілотні) винаходи. Значні винаходи, їх правові наслідки. Проблема перспективних винаходів. Об'єкти винаходу. Об'єкти., що визнаються винаходами. Поняття та ознаки корисної моделі.

Право на отримання патенту. Права винахідника. Права роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу). Право першого заявника.

Порядок отримання патенту на винахід і корисну модель. Заявка на отримання патенту, її зміст. Реквізити заявки. Формула винаходу, її правове значення. Патентні дослідження: поняття, порядок, обсяг і гли­бина пошуку. Патентні фонди і патентна інформація. Дата подачі заявки, її визначення. Пріоритет винаходу (корисної моделі), визначення та пра­вове значення. Заміна заявки на патентування винаходу на патентування корисної моделі та її умови. Експертиза заявки, її наслідки. Відкликання та заміна заявки, їх правові наслідки.

Тимчасова правова охорона, її значення і зміст. Право першокористувача та його зміст. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту. Вида­ча, відмова у видачі патенту.

Права, що виникають з патенту. Визнання патенту недійсним. Припинен­ня дії патенту. Примусове відчуження патентних прав. Дії, що не визнаються порушенням патентних прав. Обов'язки, що виникають з патенту.

Спори, що вирішуються в адміністративному порядку.
Контрольні питання

для підготовки й розгляду на семінарському занятті:

1. Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від
патентного права.

2. Охоронні документи в патентному праві.

3. Поняття патенту та його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.

4. Свідоцтво на знаки для товарів і послуг. Посвідчення на раціона­лізаторську пропозицію.

5. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані.

6. Заявка на видачу охоронного документа, вимоги щодо неї.

7. Порядок подання заявки. Пріоритет заявки, його визначення. Колізії заявок і порядок розгляду спорів.

8. Формальна експертиза та її наслідки. Способи усунення недолі­ків заявок.

9. Експертиза за суттю. Порядок, підстави проведення експертизи за суттю. Права заявника при проведенні експертиз.

10. Поняття, ознаки і об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове значення.

11. Права й обов'язки винахідників службових винаходів.

12. Об'єкти, що визнаються винаходами.

13. Поняття та ознаки корисної моделі.

14. Порядок отримання патенту на винахід і корисну модель.

15. Заявка на отримання патенту, її зміст. Реквізити заявки.

16. Формула винаходу, її правове значення.

17. Тимчасова правова охорона, її значення і зміст.

18. Право першокористувача, його зміст.

19. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту.

20. Права, що виникають з патенту.

21. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове відчуження патентних прав.
Тематика рефератів:

1. Поняття патенту, його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.

2. Порядок подання заявки. Пріоритет заявки, його визначення. Колізії заявок і порядок розгляду спорів.

3. Поняття, ознаки й об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове значення.

4. Поняття та ознаки корисної моделі.

5. Порядок отримання патенту на винахід і корисну модель.

6. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове відчуження патентних прав.

Тема 2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Поняття «комерційне найменування», вимоги до нього. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Виникнення і зміст права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Поняття «торговельна марка», її об’єкти й умови надання правової охорони. Суб’єкти і підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Дострокове припинення дії свідоцтва і визнання його недійсним. Об’єкти й суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Надання правової охорони географічним зазначенням. Зміст прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Контрольні питання

для підготовки й розгляду на семінарському занятті:

1. Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

2. Поняття «комерційне найменування», вимоги до нього.

3. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційне найменування. 4. Виникнення і зміст права інтелектуальної власності на комерційне найменування.

5. Поняття «торговельна марка», її об’єкти і умови надання правової охорони.

6. Суб’єкти й підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.

7. Зміст прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

8. Дострокове припинення дії свідоцтва та визнання його недійсним.

9. Об’єкти й суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

10. Надання правової охорони географічним зазначенням.

11. Зміст прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.
Тематика рефератів:

1. Поняття «комерційне найменування», вимоги до нього.

2. Поняття «торговельна марка», її об’єкти й умови надання правової охорони.

3. Об’єкти й суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Тема 3. Договори у сфері інтелектуальної власності
Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття та види. Ліцензійний договір. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Договір комерційної концесії ( франчайзингу). Поняття та правова природа договору комерційної концесії ( франчайзингу). Форма договору та його державна реєстрація. Зміст договору комерційної концесії. Права й обов’язки сторін. Припинення договору комерційної концесії.

Контрольні питання

для підготовки й розгляду на семінарському занятті:

1. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

2. Ліцензійний договір.

3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

4. Договір комерційної концесії ( франчайзингу). Поняття та правова природа договору комерційної концесії ( франчайзингу).

5. Форма договору та його державна реєстрація.

6. Зміст договору комерційної концесії.

7. Права й обов’язки сторін. Припинення договору комерційної концесії.
Тематика рефератів:

 1. Поняття договору на створення об’єкта права інтелектуальної власності.

 2. Особливості договору на створення твору образотворчого мистецтва за замовленням.

 3. Договори на розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 4. Договори між творцем і роботодавцем.

 5. Типові й примірні договори у сфері інтелектуальної власності.Тема 4. Захист права інтелектуальної власності

Загальні положення щодо захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту порушених прав інтелектуальної власності. Повноваження суду щодо захисту права інтелектуальної власності.

Поняття та визначення контрафактних порушень авторських і суміж­них прав. Порядок захисту авторських і суміжних прав.

Способи цивільно-правового захисту авторських і суміжних прав. Види й порядок відшкодування при порушеннях авторських і суміжних прав. Реалізація права на захист авторських і суміжних прав.

Права творчих об'єднань із захисту авторських прав.

Захист права промислової власності.
Контрольні питання

для підготовки й розгляду на семінарському занятті:

1. Загальні положення щодо захисту права інтелектуальної власності.

2. Способи захисту порушених прав інтелектуальної власності.

3. Повноваження суду щодо захисту права інтелектуальної власності.

4. Захист авторського і суміжних прав.

5. Способи захисту порушених авторського і суміжних прав.

6. Захист права промислової власності.
Тематика рефератів:

1. Поняття охорони і захисту прав та їх співвідношення.

2. Засоби охорони авторських і суміжних прав.

3. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності.

4. Адміністративна й кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Запитання, що виносяться на залік:

1. Інтелектуальна власність та її становлення.

2. Теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропрієтарна, промислової власності, вічної промислової власності, рентна, договірна, деліктна, особова, виключних прав, виключних майнових прав.

3. Поняття права інтелектуальної власності.

4. Сутність права інтелектуальної власності.

5. Зміст права інтелектуальної власності.

6. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності, їх види.

7. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система й спрямованість.

8. Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності, його сутність.

9. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність.

10. Конституція України як основне джерело регулювання права інтелектуальної власності.

11. Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності. Проблеми удосконаленні механізму.

12. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність.

13. Поняття та ознаки об’єктів права інтелектуальної власності.

14. Ознаки охороноспроможності об'єктів права інтелектуальної власності.

15. Відкриття як об'єкти права інтелектуальної власності, їх ознаки.

16. Об'єкти відкриття. Права авторів відкриттів. Порядок кваліфіка­ції відкриттів.

17. Винаходи й корисні моделі як об'єкти промислової власності: по­няття, об'єкти, види.

18.Промислові зразки як об'єкти промислової власності: поняття, об'єкти.

19. Знаки для товарів і послуг як об'єкти промислової власності.

20. Правонаступники прав інтелектуальної власності. Спадкоємство інтелектуальних прав.

21. Держава як володілець прав інтелектуальної власності. Підстави набуття державою прав інтелектуальної власності.

22. Правове положення Державного агентства з авторських і суміж­них прав, Комітету із захисту прав інтелектуальної власності (Патент­ного відомства).

23. Правове положення патентознавців. Вимоги щодо патентних повірених. Атестація патентних повірених. Повноваження повірених у справах інтелектуальної власності.

24. Асоціації патентних повірених. Підстави і порядок втрати атеста­ції патентного повіреного.

25. Агенти з товарних знаків, їх правове положення.

26. Права власників і уповноважених ним органів щодо результатів, створених за службовим завданням.

27. Поняття авторського права, сфера його дії.

28. Об'єкти, що охороняються авторським правом.

29. Виникнення і здійснення авторського права.

30. Похідний твір, його правове значення.

31. Авторське право й право власності на носія авторських прав.

32. Особисті немайнові права автора.

33. Майнові права автора. Майнові права володільця.

34. Вільне використання твору.

35. Авторське право на аудіовізуальний твір.

36. Строки охорони авторських прав.

37. Перехід авторських прав. Передача (уступка) авторського права.

38. Авторські ліцензійні договори: поняття, характеристика та види. Сторони ліцензійного договору та, правове положення.

39. Поняття, зміст і порядок укладання авторських договорів.

40. Поняття і сутність суміжних прав. Види суміжних прав.

41. Охорона суміжних прав. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної власності.

42. Права виконавців, їх зміст.

43. Права виробників фонограм, їх зміст.

44. Права організацій мовлення.

45. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів.

46. Поняття охорони і захисту прав, їх співвідношення.

47. 3асоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту ав­торських і суміжних прав.

48. Колективне управління авторськими й суміжними правами.

49. Поняття і визначення контрафактних порушень авторських та су­міжних прав.

50. Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від
патентного права.

51. Охоронні документи в патентному праві.

52. Поняття патенту, його види. Реквізити патенту. Строки дії па­тенту. Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту.

53. Свідоцтво на знаки для товарів і послуг. Посвідчення на раціона­лізаторську пропозицію.

54. Патентні системи: заявочна, перевірочна, дослідницька, змішані.

55. Заявка на видачу охоронного документа, вимоги щодо неї.

56. Порядок подання заявки. Пріоритет заявки та його визначення. Колізії заявок і порядок розгляду спорів.

57. Формальна експертиза та її наслідки. Способи усунення недолі­ків заявок.

58. Експертиза за суттю. Порядок, підстави проведення експертизи за суттю. Права заявника при проведенні експертиз.

59. Поняття, ознаки й об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове значення.

60. Права й обов'язки винахідників службових винаходів.

61. Об'єкти, що визнаються винаходами.

62. Поняття і ознаки корисної моделі.

63. Порядок отримання патенту на винахід і корисну модель.

64. Заявка на отримання патенту, її зміст. Реквізити заявки.

65. Формула винаходу, її правове значення.

66. Тимчасова правова охорона, її значення і зміст.

67. Право першокористувача, його зміст.

68. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту.

69. Права, що виникають з патенту.

70. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове відчуження патентних прав.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№ 30.-Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. - 2003.-№№40-44, Ст. 356.

3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України .- 1994.-№ 13.-С.64.

4. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»// Відомості Верховної Ради України .-1994.-№ 7.-С.32.

5. Закони України «Про охорону права на промислові зразки» // Відомості Верховної Ради україни.-1994.-№ 7.-С.34.

6. Закон України «Про охорону права на знаки для товарів та послуг»// Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 7.-С.36.

7. Закон України «Про охорону нових сортів рослин» // Відомості Верховної Ради України.-1993.- № 20.-С.149.

8. Закон України «Про захист прав на топографії інтегральних схем» //Відомості Верховної Ради України.-1995.- № 26.-272с.
Список літератури:

 1. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н.,проф. О.А.Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.-К.: Видавничий дім.-2006.-622с.

 2. Коссак В.М., Якубовський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник.-К.: «Істина».-2007.-206с.

 3. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник.-К.: КНТ, 2007.-264с.

 4. Законодавство України про інтелектуальну власність: Збірник нормативно-правових актів.-Харків.-2007.-248с.


Навчальне видання

Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність»» ( для студентів усіх спеціальностей Академії)


Укладачі: Кубах Анатолій Іванович

Коляда Тетяна Анатоліївна
Відповідальний за випуск: Кубах А.І.


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2008, поз.

Підп. до друку 13.05.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл.-вид.арк 1,2

Зам.№ Тираж 50 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул.Революції,12

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Поняття права інтелектуальної власності icon3. Лицензирование как вид регулирования предпринимательской деятельности
«хозяйственно-административного права», «хозяйственное право как вторичная структура в системе права» (комплексная отрасль права»),...

1. Поняття права інтелектуальної власності iconКифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні
У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії І практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості...

1. Поняття права інтелектуальної власності iconЦивільний захист. До тем для дипломних робіт
Цивільним захистом відповідно до її побудови покладається на: Кабінет Міністрів України, Міністерства, інші центральні органи виконавчої...

1. Поняття права інтелектуальної власності iconВопросы к экзамену по дисциплине «хозяйственный процесс»
Источники хозяйственного процессуального права. Хозяйственное процессуальное право как самостоятельная отрасль права. Соотношение...

1. Поняття права інтелектуальної власності iconПрограмма учебного курса «история государства и права зарубежных стран»
Предмет истории государства и права. Сравнительно-исторический метод как специальный метод изучения всемирного процесса исторического...

1. Поняття права інтелектуальної власності icon«История финансового права России»
Зарождение и развитие финансового права как науки, отрасли права и учебной дисциплины

1. Поняття права інтелектуальної власності iconЛитература по курсу История государства и права зарубежных стран...
Всеобщая история государства и права /Под ред. К. И. Батыра. – М., 1995 (и др годы издания)

1. Поняття права інтелектуальної власності iconПрограмма дисциплины Уголовное право
Понятие уголовного права. Полемика о понятии уголовного права. Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права и...

1. Поняття права інтелектуальної власності iconПрава
Имеем честь и удовольствие, пригласить Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Верховенство права в...

1. Поняття права інтелектуальної власності iconПрограмма курса. I. Введение в курс. Предмет и научные задачи всеобщей...
...


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск