Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання


Скачать 468.7 Kb.
НазваниеРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання
страница1/3
Дата публикации19.02.2017
Размер468.7 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Документы > Документы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та контрольні завдання до

вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх

спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 25.01.05


Дніпропетровськ НМетАУ 2005
УДК 66.01. Я 73
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання / Укл. І.А.Побочий. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. –

42 с.

Вивчення політичної науки є одним з важливих напрямків

впровадження нової концепції гуманітарної освіти. Системному

надбанню необхідних знань, умінь і навичок допоможуть розроблені

методичні вказівки, перелік основної літератури та завдання до

екзамену з дисципліни “Політологія”.

Призначені для студентів усіх спеціальностей заочної та

безвідривної форм навчання.
Друкується за авторською редакцією.

Укладач І.А.Побочий, канд. іст. наук, доц.
Відповідальний за випуск Г.Г.Шестопалов, канд. іст. наук, проф.
Рецензент В.Т.Британ, канд. іст. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку 18.05.05. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 2,47. Умов. друк. арк. 2,44. Тираж 400 пр. Замовлення №
Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

____________________

Редакційно-видавничий відділ НМеТАУ

ПолітологіяУсього годин

108

Аудиторних зайняти, усього:

18

у тому числі:
лекції

10

практичні заняття

8

Самостійна робота, усього

90

Підсумковий контроль – екзамен

Мета: формування знань про політичну систему суспільства, розуміння сутності, закономірностей, випадковостей та перспектив розвитку політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної культури.
Завдання: вивчення сутності, історії, теорії і методології політології як науки, набуття первинних навичок політичної діяльності і поведінки.
Предмет: закономірності функціонування і розвитку політичних системі політичних процесів.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”Найменування теми

Аудиторні години

Самост. роб., год

Всього

Лекції

Практич.Предмет і метод політології.

2

2

-

8Історія зарубіжної та вітчизняної політичної думки

2

2

-

10Політична влада, її сутність і форми

4

2

2

8Політична система суспільства та її структура

4

2

2

8Політичний процес. Політичне лідерство та політична еліта

2

-

2

8Громадянське суспільство та правова держава

-

-

-

8Людина як об”єкт та суб”єкт політики

-

-

-

8

8.

Етнонаціональні відносини. Проблеми регіональної політики в Україні


8

9.

Політична свідомість та політична культура

2

-

2

8

10

Політологія міжнародних відносин

-

-

-

8

11

Світовий політичний процес та сучасні суспільно-політичні течії

2

2
8
Всього

18

10

8

90


Література

 1. Декларація про державний суверенітет України. – К., 1991.

 2. Конституція України. – К., 1996.

 3. Кучма Л.Д. Шляхом розбудови демократичної, суверенної незалежної держави// Політика і час. – 1996. - №5.

 4. Кучма Л.Д. Україна буде. Доповідь Президента з нагоди 5-ої річниці незалежності України 23 серпня 1996 р.// Урядовий кур'єр, 29 серпня. – 1996.

 5. Введение в политологию. Учеб. пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / К.С. Гаджиев, Д.В.Гудименко, Г.В.Каменская, А.Н.Родионов – М.: Просвещение, 1995. – 272 с.

 6. Пожаров А.В., Скрипникова Л.В. Политология: Конспект лекций. Учебное пособие. Днепропетровская академия управления, бизнеса и права. – Днепропетровск.- 1999.- 98 с. 1. Політичні партії в демократичному суспільстві. – К.: Вид.Й.Тезінг та В.Гофмайстер. – 1997. – 128 с.

 2. Політологія: історія та методологія/ Андрущенко В.П., Антоненко В.Г., АнуфрієвЛ.О. та ін.; За ред. Ф.М.Кирилюка. – К.: Здоров'я, 2000. – 632 с.

 3. Політологія / За ред. О.І Семківа. – Львів: Світ, 1994. – 592 с.

10.Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К.: Вид.центр “Академія”, 1998. – 368 с.

11.Политология. Учеб.пособие / Г.Г.Шестопалов, Н.С.Поливец, И.А.Побочий и др.- Днепропетровск: ГМетАУ, 1997. – 200 с.

12.Политология для всех: Учеб.пособие в двух частях. Ч.1. – Днепропетровск: ОАО “Днепркнига”, 2002. – 214 с.

13.Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

14. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 352 с.

15. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.

16. Українська політологія: витоки та еволюція. Навчальний посібник. За ред. д.ф.н. Кирилюка Ф.М. – К.: Ватра, 1995. – 328 с.

17. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

18. Політологія: Підручник/ І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – К.: Вища шк.,2001. – 415 с.


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС ( 10 годин)
Тема 1. Предмет і метод політології

План

 1. Виникнення політології як науки, її місце і роль в житті суспільства.

 2. Основні функції політології.

 3. Основні методи політології.

 4. Основні категорії політології.Тема 2. Історія зарубіжної та вітчизняної політичної думки

План

 1. Становлення політичного суспільства та початок його осмислення в суспільній думці Стародавнього світу.

 2. Основні суспільно-політичні доктрини епохи Відродження та епохи Просвітництва.

 3. Розвиток політичної думки в Киівській Русі.

 4. Українське просвітництво.

 5. Ідеї свободи і державності в українській соціально-політичній думці ХХ століття.

 6. Політична наука в сучасній Україні.


Тема 3. Політична влада, її сутність і форми

План

 1. Сутність, об'єкт та суб'єкт політичної влади.

 2. Ресурси та види влади. Політичне панування і легітимність.

 3. Моделі конституційного та громадянського суспільства.

 4. Диктаторські форми правління.


Тема 4. Політична система суспільства та її структура

План

 1. Поняття і структура політичної системи.

 2. Держава – базовий інститут політичної системи.

 3. Партії та соціально-політичні рухи.

 4. Проблеми формування багатопартійності в Україні.


Тема 11. Світовий політичний процес та сучасні

суспільно-політичні течії

План

 1. Світові політико-ідеологічні доктрини.

 2. Лібералізм і неолібералізм.

 3. Консерватизм і неоконсерватизм.

 4. Соціалізм і сучасна соціал-демократія.

 5. Сучасний радикалізм.

 6. Клерикальні напрямки в світовій політиці.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ( 8 год.)

Тема 3. Політична влада, її сутність і форми

План

 1. Влада як одна з найголовніших категорій політології.

 2. Природа політичної влади.

 3. Джерела влади.

 4. Суб”єкт та об”єкт політичної влади.

 5. Концепція М.Вебера про політичне панування та легітимність.

 6. Співвідношення влади та людини.

 7. Демократія: сутність, доктрини та різновиди.


Тема 4. Політична система суспільства та її структура

План

 1. Структура та механізм функціонування політичної системи.

 2. Основні концепції громадянського суспільства.

 3. Правова та соціальна держава.

 4. Різновиди демократичних політичних систем.

 5. Сутність політичних партій та партійних систем.

 6. Суспільно-політичні рухи в демократичних державах.


Тема 5. Політичний процес. Політичне лідерство та політична еліта

План

 1. Зміст політичного процесу.

 2. Політична стабільність і конфлікти.

 3. Співвідношення політики і моралі.

 4. Сутність політичного лідерства та його типологія.

 5. Функції та механізми політичного лідерства.

 6. Політична еліта в структурі влади.

 7. Особливості сучасної української політичної еліти.Тема 9. Політична свідомість та політична культура

План

 1. Сутність і структура політичної свідомості.

 2. Ідеологія та політика.

 3. Роль громадської думки в політиці.

 4. Основні різновиди політичної культури.

 5. Засоби масової інформації та їх роль у формуванні політичної свідомості та культури.


САМОСТІЙНА РОБОТА ( 90 год.)

Тема І. Предмет і метод політології

Основний зміст

Поняття предмета політології. Теорія предмета політичної науки на сучасному етапі. Зміст політології як суспільної науки. Практична значимість політології. Основні категорії політології. Метод політології. Плюралізм методологій. Основні принципи дослідження політичних процесів. Структура політології. Політологія і інші науки про політику. Функції політології. Методи дослідження і вивчення явищ політичного життя. Політика як мистецтво і сфера діяльності.

Питання для самоконтролю

1. Етапи розвитку науки про політику.

2. Функції політології в сучасному суспільстві.

3. Методи політології та їх використання.

4. Специфіка категорій політології.

Література: /5, С.6-38; 6, С.3-9; 8, С.9-28; 9,С.9-24; 10, С.5-15; 11,С.4-11; 14, С.7-35; С.50-64; 17, С.8-32/
Тема 2. Історія зарубіжної та вітчизняної політичної думки

Основний зміст

Становлення політичного суспільства і початок осмислення його в суспільній думці Стародавнього світу. Міфологія та політика. Уявлення про владу і політику на Передньому і Середньому Сході, в Стародавній Індії. Політична думка в Стародавньому Китаї. Вчення Лао-цзи (“даосизм”). Конфуціанство. Моізм. Легісти.

Політична думка Стародавньої Греції. Піфагор. Геракліт. Демокріт. Вчення Сократа про політику і владу. Платон і його моделі державного устрою. Аристотель і його наука про державу. Полібій і Цицерон – ідеологи римської республіки.

Політична думка Середньовіччя. Відродження ідей про божественне походження влади. Ренесанс і гуманізм. Макіавеллі і його наука про владу. Реформація і її вплив на політичну думку.

Основні суспільно-політичні погляди епохи Просвітництва. Томас Гоббс – засновник теорії суспільного договору. Джон Локк як творець теорії соціального компромісу і буржуазного лібералізму. Жан-Жак Руссо і його вчення про народний суверенітет і народовладдя. Томас Джефферсон – класик американського демократизму. Еммануїл Кант і теорія “правової держави”. Гегель і його погляди на “громадянське суспільство”.

Основні політичні доктрини ХІХ століття. Політико-соціологічні концепції О.Конта, Г.Спенсера, Б.Констена, Й.Бентама. Політичні ідеї утопічного соціалізму і етапи його розвитку. Формування і розвиток марксистської політичної думки. Виникнення теорій розвитку політичних режимів і інститутів. Л.Гумилович, Г.Моска, В.Парето, М.Острогорський і Р.Міхельс. Соціологія держави М.Вебера. Теорія соціальної солідарності Е.Дюркгейма.

Наука про політику в ХХ ст. Розвиток Леніним марксистської теорії політики. Сталінізм. Ідеї західної соціал-демократії. Тоталітаризм: теорія і практика. Основні національні школи сучасної політології.

.Політичні погляди у Київській Русі. “Слово про закон і благодать”, “Повість минулих літ”, “Повчання В.Мономаха”, Слово Данила Заточника”, “Слово о полку Ігоревим”, “Галицько-волинський літопис”.

Політична думка в Україні в ХІV-XVIII віках. Українська полемічна література. Г.Смотрицький, Х.Філарет, І.Вишенський. “Києво-Могилянська академія” і її роль в розвитку політичної думки. “Договір і Конституція” 16 квітня 1710 р. Українське просвітництво. С.Климовський, Я.Козельський, С.Десницький, В.Каразін, П.Додій.

Ідеї свободи і державності в українській соціально-політичній думці в ХІХ віці. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства. Т.Шевченко, М.Костомаров, В.Антонович, М.Драгоманов і “Громада”. Революціонер-демократ І.Франко. Концепція української державності Михайла Грушевського.

Політична наука в Україні і ХХ ст. В.Липинський і теорія “Трудової монархії”. “Інтегральний націоналізм” Д.Донцова. М.Хвильовий і його концепція. Еволюція політичних поглядів В.Вінниченка. Основні напрямки української політології довоєнного періоду. Основні риси післявоєнного періоду. І.Лисяк-Рудницький, Я.Пеленський, Р.Роздольський, Г.Грабович, В.Потульницький, Є.Пізур.

Питання для самоконтролю

 1. Афінська демократія і Римська республіка.

 2. Полібій і Цицерон і їх внесок в розвиток політичної думки античності.

 3. Основні політичні доктрини Середньовіччя.

 4. Основні політичні концепції Реформації.

 5. Основні політико-правові концепції епохи Просвітництва.

 6. Утопічний соціалізм і його значення.

 7. Основні парадигми політичної концепції М.Вебера.

 8. Політична наука на початку ХХ століття.

 9. Елітарні теорії.

 1. Соціально-політичні ідеї “Апокрисиса”.

11 “Договір і Конституція” 1710 р.

12 “Кирило-Мефодіївське товариство” і його діяльність.

13 М.Грушевський і його концепція української державності.

14 Д.Донцов і “інтегральний націоналізм”.

15 В.Липинський і концепція “Трудової монархії”.

16 Основні напрями політичної думки України післявоєнного періоду.

Література: /1, С.3-8; 2, С.3-7; 6, С.11-49; 8, С.35-142; 9, С.25-136; 10, С.16-71; 11,С.12-66; 13, С.56-85; 15, С.5-122; 16, С.5-138; 17, С.33-148/
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання icon1. Поняття права інтелектуальної власності
Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів усіх спеціальностей...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка та організація електротехнічної служби підприємств" для...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни п равознавство Харків − хнамг − 2006...
Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство” (для студентів усіх спеціальностей академії). Автор А.І. Кубах – Харків: хнамг, 2006....

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconПрограма російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconНавчальна програма
Навчальна програма підготовки альпіністів для спортивних секцій та спортивних клубів, включаючи альпіністські та гірські клуби, для...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск