Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання


Скачать 468.7 Kb.
НазваниеРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання
страница2/3
Дата публикации19.02.2017
Размер468.7 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Документы > Документы
1   2   3
Тема 3. Політична влада, її сутність і форми

Основний зміст

Різноманітність підходів до визначення сутності політичної влади: телеологічна, біхевіористська, психологічна, структурно-функціоналістська та інші трактовки влади, її суб'єкт і об'єкт, владні відносини, ресурси влади. Класифікація ресурсів влади. Структурування в суспільстві відносин командування і підкорення, організаційне і законодавче оформлення факту розподілу в суспільстві управлінської праці – з одного боку, і виконавчої діяльності – з другого. Форми політичного планування. Категорія легітимності політичної влади, її типи та ефективність.

Реалізація політичної влади в демократичних країнах. Модель конституційного суспільства, її різновиди, функції ті цілі. Британська та американська моделі конституціоналізму. Функціонування трьох гілок влади в цих державах, роль центральних та місцевих органів, політичних партій та об'єднань громадян.

Природа тоталітарних та авторитарних режимів, їх спільні риси та відмінності і різновиди. Відсутність розподілу влади між законодавчими, виконавчими та судовими органами.

Питання для самоконтролю

 1. Принципи взаємовідносин суб'єкта і об'єкта влади.

 2. Характеристика ресурсів влади.

 3. Основні типи легітимності влади.

 4. Особливості ідеологічної легітимності.

 5. Американська (Британська) модель конституціоналізму.

 6. Політична практика тоталітарних режимів.

 7. Різновиди авторитарних режимів у сучасному світі.

Література: / 6, С.50-65; 8, С.183-199; 9, С.137-190; 10, С.129-145; 11, С.67-85; 12, С.40-59; 14, С.82-96; 17, С.171-197/
Тема 4. Політична система суспільства та її структура

Основний зміст

Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Сутність і типи сучасних політичних систем. Політична влада як основа політичної системи. Держава її властивості, місце, роль і значення в політичній системі суспільства. Політичні партії і партійні системи, їх роль і функції в політичній організації суспільства. Значення засобів масової інформації в розвитку і функціонуванні політичної системи.

Основні характеристики функціонування політичної системи. Політичний режим і його головні параметри. Типологія і динаміка політичних режимів. Основні риси політичного режиму в Україні на сучасному етапі.

Питання для самоконтролю

 1. Природа політичної діяльності.

 2. Генеза держави.

 3. Функції держави.

 4. Форми правління і державного устрою.

 5. Особливості президентської і парламентської республік.

 6. Напівпрезидентська форма правління.

 7. Прості та складні державні системи.

 8. Основні позиції політичних партій України (на вибір).

Література: /2, С.20-38; С.43-45; 5, С.72-112; 6, С.66-79; 7, С.7-22; 8, С.270-352; 9, С.253-345; 10, С.146-205; 11, С.151-167; 12, С.70-128; 14, С.131-145; С.190-222; 17, С.227-244/
Тема 5. Політичний процес. Політичне лідерство та політична еліта

Основний зміст

Політичний процес як явище політичного життя суспільства. Взаємодія суб’єктів політики в результаті дії найрізноманітніших зовнішніх і внутрішніх факторів, взаємодія громадян, груп, інститутів влади один з одним і державою. Форми політичної участі громадян в політичному житті суспільства: вибори на основі загального і рівного виборчого права, референдуми, плебісцити.

Стабільність – збереження режиму стійкості і узгодженості з мінімальними відхиленнями. Конфлікт – різновид і результат конкурентної взаємодії двох і більше сторін, що змагаються за розподіл владних повноважень чи ресурсів. Мораль – особлива, специфічна сфера суспільного життя, заснована на оцінці різних вчинків і дій з точки зору ідеалів добра і зла, справедливості і несправедливості.

Сутність політичного елітизму і генезис цього поняття. Класичні теорії і сучасні теорії еліт. Чинники елітарності суспільства. Політична еліта в системі влади. Система рекрутування еліт.

Природа і соціальна сутність політичного лідерства і його типологія. Сутність вождізму в політиці. Культ особи. Соціальна роль та функції політичного лідера. Проблема формування політичних лідерів у сучасній Україні.

Питання для самоконтролю:

 1. Поняття політичного процесу, його структура і особливості.

 2. Прийняття рішень – головний елемент у політичному процесі.

 3. Форми політичної участі громадян у політичному житті суспільства.

 4. Політична стабільність як основна умова ефективності політичного процесу.

 5. Політичні конфлікти: їх джерела і наслідки.

 6. Взаємозв’язок політики і моралі в політичному процесі.

 7. Політична еліта, її формування в процесі розвитку суспільства.

 8. Структура сучасної політичної еліти. Системи підготовки і підбір кадрів.

Література: / 8, С.353-373; 9, С.346-408; 11, С.122-150; 14, С.283-298; 17, С.410-476/

Тема 6. Громадянське суспільство та правова держава

Основний зміст

Громадянське суспільство як різноманіття взаємовідносин вільних і рівноправних індивідів в умовах ринку і демократичної правової державності. Власність у всій багатоманітності її форм – економічна основа громадянського суспільства. Гарантія вільного вибору форм економічного і політичного буття людини, пріоритет прав людини, виключення однієї ідеології, одного світогляду, забезпечення свободи совісті – ознаки громадянського суспільства. Формування в Україні громадянського суспільства – необхідна умова переходу до ринку і правової державності.

Сутність правової держави – утвердження суверенності народу як джерела і суб”єкта влади, гарантованості його свободи, підкорення держави суспільству, пануванню закону. Загальні ознаки правових держав та основні принципи взаємозв”язку держави та права.

Питання для самоконтролю

1. Сутність категорій громадянське суспільство та правова держава.

 1. Економічні основи громадянського суспільства.

 2. Основні характеристики правової держави.

 3. Верховенство права, відповідність закону праву та формальна рівність –

принципи розбудови правової держави.

5. Соціальна держава: співвідношення соціального і правового принципів.

6. Основні фактори побудови правової, соціальної держави в Україні.

Література: / 8, С.309-319; 18, С.179-184/
Тема 7. Людина як об”єкт і суб”єкт політики

Основний зміст

Суб'єкти політики: особи, соціальні групи, верстви, рухи, інститути, класи, нації, народності, суспільно-політичні організації, держава, народ, суспільство в цілому. Система відносин, взаємодії, підпорядкування і співпорядкування, залежності, відносної автономності.

Об'єкти політики: явища, предмети політики і суспільного життя, на які спрямована діяльність суб'єктів політики. Людина як об'єкт і суб'єкт політики, її діяльність в тісному зв'язку з суспільними і державними інтересами. Всі люди рівні від народження і мають однакові, зумовлені природою права, які повинні забезпечуватись за допомогою угоди держави і суспільства. Найважливішим інструментом, що захищає особистість від зловживання та утисків з боку влади, є принцип розподілу законодавчої, виконавчої і судової влади. Конституція України про соціальні права громадян. Право на працю, відпочинок, соціальний захист, освіту, медичну допомогу та ін.

Демократія як форма державного правління, риси демократії. Участь народу в управлінні державою. Пряма і представницька демократія. Формування демократичної держави в Україні.

Питання для самоконтролю

 1. Об’єкт і суб’єкт політики. Взаємовідносини людини і політики в суспільстві.

 2. Свобода і відповідальність людини.

 3. Права людини як критерій гуманізму політики.

 4. Демократія як соціальний і політичний рух за народовладдя.

 5. Риси демократії.

 6. Свобода і рівність – головні цінності демократії.

 7. Особливості переходу до демократії в колишніх соціалістичних країнах.

Література: /9, С.191-252; 10, С.105-116; 11, С.86-102; 14, С.65-81; 17, С.149-238/
Тема 8. Етнонаціональні відносини. Проблеми регіональної політики

Основний зміст

Етнонаціональна структура суспільства: нація, національні та етнічні групи. Сутність і особливості соціально-етнічних відносин. Етнонаціональна політика. Нація та держава. Форми та сутність національно-державних утворень та об’єднань, їх основні риси та відмінності. Культурно-національна автономія. Етнополітичні конфлікти.

Національна свідомість і самосвідомість та їх співвідношення із загальнолюдською культурою і цінностями. Національне та націоналістичне. Розвиток національної ідеї в політичному житті України. Шляхи формування етнополітичної культури. Культура міжнаціонального спілкування.

Проблеми етнонаціональних відносин у зарубіжній та вітчизняній етнополітології. Етнополітична реальність сучасної України. Конституція України про консолідацію та розвиток української нації та забезпечення самобутності національних меншин.

Питання для самоконтролю

 1. Сутність категорії нація.

 2. Принципи самовизначення нації.

 3. Поняття національного та державного суверенітету.

 4. Особливості національного відродження українського народу.

 5. Проблеми консолідації українського суспільства.

 6. Прояви сепаратизму та націоналізму в сучасній політиці.

Література: / 5, С.214-229; 8, С.200-222; 9, С.231-252; 10, С.117-128; 11, С.103-110; 13, С.139-156;/
Тема 9. Політична свідомість і політична культура

Основний зміст

Політична свідомість суспільства, соціальної групи, особи як форма відображення політичного буття. Структура та типи політичної свідомості. Групова і масова політична свідомість і політична воля. Авторитарна і демократична свідомість. Розвиток та стан політичної свідомості в Україні. Поняття політичної ідеології та її рівні. Сутність, структура і функції політичної психології, та її особливості.

Сутність, структура, типи політичної культури. Національна і політична ментальність. Культура політичного мислення, її ознаки і прояви. Функції політичної культури громадської думки. Політична культура в умовах політичного плюралізму і багатопартійності.

Історичні особливості формування політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах. Актуальні завдання оновлення і розвитку політичної культури України. Конституція України як державний нормативний документ для ціннісних орієнтацій політичної культури суспільства.

Питання для самоконтролю

 1. Обумовленість політичної свідомості чинниками розвитку суспільства.

 2. Політична свідомість суспільства соціальної групи та особи.

 3. Політична свідомість і політична воля.

 4. Особливості масової політичної психології.

 5. Національна і політична ментальність.

 6. Культура функціонування політичних інститутів.

 7. Політична культура сучасного українського суспільства.


Література: / 5, С.227-243; 6, С.85-89; 8, С.374-407; 9, С.409-423; 10, С.218-232; 11, С.168-188; 14, С.238-248; 17, С.477-500/

Тема 10. Політологія міжнародних відносин

Основний зміст

Світовий політичний процес. Характерні риси та особливості сучасного політичного процесу. Міжнародні відносини. Суб’єкти, види і принципи міжнародних політичних відносин. Діалектика внутрішньої та зовнішньої політики. Прийняття зовнішньополітичних рішень та способи врегулювання міжнародних політичних конфліктів. Міжнародні організації та міжнародні політичні відносини. Основні прояви кризи сучасної цивілізації та шляхи їх подолання.

Україна в системі міжнародних політичних відносин та її місце в сучасному геополітичному просторі. Національні інтереси та національна безпека України. Основні напрямки і пріоритети зовнішньополітичної діяльності української держави.

Питання для самоконтролю

 1. Національний інтерес як фактор спрямування зовнішньої політики.

 2. Засоби зовнішньополітичної діяльності держави.

 3. Діалектика внутрішньої та зовнішньої політики.

 4. Конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання.

Література: / 6, С.90-95; 8, С.546-623; 9, С.476-510; 10, С.292-315; 11, С.111-121; 17, С.501-539/
Тема 11. Світовий політичний процес та сучасні

суспільно-політичні течії

Основний зміст

Історико-політичний досвід світової цивілізації, формування та розвиток суспільно-політичних течій. Основні традиційні суспільно-політичні течії, що склалися в Х1Х-ХХ ст. та їх ідейні попередники. Політична течія як цілеспрямована політична діяльність певних політичних сил, які об”єднані в організаційні структури і мають історично сформовану систему політичних поглядів.

Традиційні течії та їх різновиди: консерватизм та неоконсерватизм, лібералізм і неолібералізм, радикалізм, політичний екстремізм, тероризм, анархізм, анархо-синдикалізм, фашизм і неофашизм, клерикалізм, соціалізм і комунізм, сучасна міжнародна соціал-демократія. Відсутність традицій політичного плюралізму протягом тривалого часу в Україні та невідповідність сучасних політичних партій класичним формам консерватизму, лібералізму та соціал-демократії.

Питання для самоконтролю:

1. Які чинники впливають на формування ідеології в межах конкретної країни?

2. Сучасний консерватизм та неоконсерватизм.

3. Ідейно-теоретичні засади лібералізму та неолібералізму.

4.Сучасна соціал-демократія.

 1. Соціалізм і комунізм як політичні течії.

 2. Доктрини фашизму та неофашизму.

 3. Ідейно-теоретичні засади сучасних клерикальних концепцій.

Література: / 8, С.546-623; 10, С.231-262; 18, С.56-79/
Тематика контрольних робіт з політології для студентів заочної та безвідривної форм навчання


 1. Виникнення політології як науки, її основні функції.

 2. Основні методи та категорії політології.

 3. Основні політичні концепції Стародавнього Сходу.

 4. Політичні доктрини Стародавньої Греції. Афінська демократія.

 5. Основні риси Римської республіки.

 6. Основні політичні доктрини і концепції Сократа, Платона, Аристотеля.

 7. Політичні доктрини Середньовіччя.

 8. Епоха Відродження та розвиток політичної думки. Н.Макіавеллі та макіавелізм.

 9. Основні політичні концепції епохи Реформації.

 10. Основні політико-правові доктрини епохи Просвітництва.

 11. Політичні концепції Нового та Новітнього часів.

 12. Етапи розвитку утопічного соціалізму.

 13. Марксизм та розвиток політичної думки.

 14. Основні парадигми політичної концепції М.Вебера.

 15. Розвиток марксистської теорії політичних відносин Леніним. Сталінізм.

 16. Внесок європейської соціал-демократії в розвиток політичної науки.

 17. Сучасні політичні школи та їх основні риси.

 18. Соціально-політичні ідеї автора “Апокрисиса”.

 19. Розвиток політичної думки в Київській Русі.

 20. Значення Києво-Могилянської академії в розвитку політичної думки.

 21. Основні положення “Договору і конституції” 1710 р. та їх значення.

 22. Українське просвітництво.

 23. Політичні ідеали членів Кирило-Мефодіївського братства.

 24. М.Драгоманов та розвиток національної думки про політику.

 25. М.Грушевський та його концепція української державності.

 26. Основні політичні концепції в Україні початку ХХ століття.

 27. Поняття, сутність, суб”єкт та об”єкт влади.

 28. Сутність політичного владарювання та легітимності.

 29. Основні типи легітимності влади та її ефективності.

 30. Моделі конституційного та громадянського суспільства.

 31. Американська та британська моделі консттуціоналізму.

 32. Політична практика тоталітарних режимів та демократії.

 33. Людина та політика в сучасному суспільстві.

 34. Соціальний статус особистості.

 35. Свобода та відповідальність людини.

 36. Найважливіші права людини та проблема їх реалізації в сучасному світі.

 37. Демократія як соціальний і політичний рух за народовладдя.

 38. Основні риси демократії.

 39. Передумови виникнення та розвитку демократії.

 40. Сутнусть категорії “нація”.

 41. Принципи самовизнечення націй.

 42. Особливості формування та розвитку української нації. Сутність національного

відродження українського народу.

43.Поняття політичного процесу, його структура і особливості.

44.Прийняття і реалізація політичних рішень.

45.Політичний протест та його форми.

46.Форми участі громадян в політичному житті суспільства.

47.Політичні конфлікти: їх джерела та наслідки. Взаємозв”язок політики та моралі

в політичному процесі.

48.Політична поведінка, її сутність, форми та типи.

49.Політична еліта та її формування в процесі розвитку суспільства.

50.Основні теорії сучасних політичних еліт.

51.Природа і сутність політичної діяльності.

52.Політична система та її структура.

53.Генеза держави.

54.Функції держави.

55.Форми правління та державного устрою.

56.Особливості президентської та парламентської республіки. Напівпрезидентська

форма правління.

57.Особливості унітарної та федеративної держави.

58.Причини виникнення політичних партій та їх типологізація.

59. Загальна характеристика політичних партій в Україні.

60. Сутність категорії “політична свідомість” та її рівні.

61.Масова свідомість та її функції. Міфологізація свідомості.

62.Громадська думка та засоби масової інформації в умовах різних політичних

режимів.

63.Специфічні особливості політичної свідомості. Типові риси політичної

свідомості українського народу.

64.Поняття “політична культура”.

65.Типи політичної культури, їх риси і особливості.

66.Формування політичної культури і її роль в політичній соціалізації

особистості

67.Зовнішня політика та її закономірності.

68.Спрямованість та засоби зовнішньої політики.

69.Політична думка в Україні в XIV - ХVII ст.ст.

70.Ідея свободи і державності в українській суспільно-політичній думці Х1Хст.

71.Активна роль політичної свідомості по відношенню до політичного буття.

72.Типологізація політичної свідомості.

73.Базові моделі політичної культури різних систем.

74.Функції політичної культури.

75.Світовий політичний процес та традиційні суспільно-політичні рухи.

76.Консерватизм і неоконсерватизм.

77.Лібералізм та неолібералізм.

78.Радикалізм та неорадикалізм.

79.Анархізм і фашизм.

80.Клерикалізм.

81.Соціалізм і комунізм.

82.Україна та її місце в світовій політиці.

83.Сутність української національної ідеї та її особливість.

84.Право націй на самовизначення та його реалізація /на прикладі декількох

країн/.

85.Основі аспекти етнонаціональної політики.

86.Реформаторська політика уряду України та її складності.

87.Соціальна політика та її проблеми.

88.Участь України в міжнародних, політичних та економічних організаціях.

89.Політологічний аналіз економічних процесів в Україні.

90.Футурологічний прогноз розвитку політичних процесів в Україні.
КОНТРОЛЬ НАВЧАННЯ

Контроль навчання проводиться у наступних формах:

1. Поточний контроль:

 • контрольна робота та співбесіда на індивідуальних заняттях (консультаціях) під час самостійної роботи.

2. Підсумковий контроль – Екзамен.
Питання для підсумкового контролю:

Варіант №1

 1. Коли організаційно сформувалась політологія як наука?

а) в Стародавній Греції; в) після ІІ світової війни;

б) в епоху Відродження; г) після розпаду СРСР.

 1. До якої суспільно-політичної течії належали: В. Бєлінський, О.Герцен, Т.Шевченко, Л.Українка, І.Франко?

а) соціал-демократи; в) народовольці;

б) комуністи; г) революціонери-демократи.

 1. Яка з трактовок політичної влади розкриває джерела прагнення до влади?

а) телеологічна; в) системна;

б) біхевіористська; г) психологічна.

 1. На який термін обираються Народні депутати України?

а) на 2 роки; в) на 5 років;

б) на 4 роки; г) на 6 років.

5. Яка з наук розглядає націю як один з базових суб’єктів політичного життя?

а) етнографія; в) політологія;

б) політична історія; г) психологія.

6. Визначення політичної системи сучасного суспільства.

 1. Основні методи науки про політику.

 2. Сутність політичного владарювання та легітимності.

 3. Особливості унітарної та федеративної держави.

 4. Політична свідомість та її рівні.


Варіант №2

 1. Хто автор політичного твору «Володар» («Государь»)?

а) Аристотель; в) Ф.Бекон;

б) Цицерон; г) Макіавеллі.

 1. Що найбільше вплинуло на політичні погляди в Київській Русі?

а) європейське відродження; в) гуманізм;

б) раціоналізм; г) християнство.

 1. Виберіть один з різновидів правового тоталітаризму:

а) фашизм; в) соціалізм (комунізм);

б) сталінізм; г) соціалістична орієнтація.

 1. Який орган виконує законодавчі функції в Україні?

а) Верховний суд; в) Верховна Рада;

б) Президент та уряд; г) Конституційний суд.

 1. Які інституції не входять в систему органів влади держави?

а) органи законодавчої влади; в) судові органи;

б) органи виконавчої влади; г) входять всі.

 1. Визначення держави.

 2. Виникнення політології як науки, її основні функції.

 3. Поняття, сутність, суб’єкт і об’єкт влади.

 4. Причини виникнення політичних партій та їх різновиди.

 5. Основні напрямки національної політики Української держави.


Варіант №3

 1. Який метод дозволяє використовувати політичний досвід?

а) позитивізму; в) структурного функціоналізму;

б) порівняльний; г) прийняття рішень.

 1. Хто в радянські часи намагався надати Україні національного змісту?

а) М.Міхновський; в) М.Хвильовий;

б) В.Липинський ; г) Д.Донцов.

3. Яка з трактовок політичної влади розглядає її як взаємодію суб’єкта та об’єкта влади?

а) телеологічна; в) біхевіористська;

б) психологічна; г) реляціоністська.

 1. На який термін обираються депутати нижньої палати Конгресу США?

а) на 2 роки; в) на 5 років;

б) на 4 роки; г) на 6 років.

 1. Яка країна є батьківщиною конфуціанства?

а) Ст. Греція; в) Ст. Індія ;

б) Ст. Єгипет; г) Ст. Китай.

 1. Прості та складні державні утворення.

 2. Категорії політології.

 3. Основні типи легітимності політичної влади.

 4. Типологізація політичних партій.

 5. Причини конфліктів між центральними органами та місцевою владою.


Варіант №4

 1. У кого з стародавніх мислителів закон був основою всіх видів правління?

а) Сократ; в) Аристотель;

б) Платон; г) Цицерон.

 1. Хто з теоретиків націоналізму допускав можливість тісного військового та економічного союзу України з Росією та Білоруссю?

а) М.Міхновський; в) Д.Донцов;

б) В.Липинський; г) С.Бандера.

 1. В якому сталому об’єднанні людей існує політична влада?

а) сім’я; в) колектив заводу;

б) колектив академії; г) в жодному з названих не існує.

 1. При якій формі правління парламент не може винести уряду вотум недовіри?

а) абсолютна монархія; в) парламентська республіка:

б) конституційна монархія; г) президентська республіка.

 1. Яка з виборчих систем впроваджена в Україні

а) представницька; в) пропорційна;

б) мажоритарна ; г) змішана.

 1. Визначення унітарної держави.

 2. Основні політичні концепції Стародавнього Сходу.

 3. Фактори ефективності політичної влади.

 4. Загальна характеристика політичних партій в Україні.

 5. Формування політичної культури та її роль в політичній соціалізації особистості.


Варіант №5

1. У кого з стародавніх мислителів способи правління регламентувались можливістю корисливого використання влади?

а) Сократ; в) Аристотель;

б) Платон; г) Цицерон.

 1. Хто пов’язував форму соціальної революції з культурним рівнем народу?

а) С. Подолинський; в) І.Франко;

б) М.Драгоманов; г) Т.Шевченко.

 1. В якому співвідношенні знаходяться суб’єкт та об’єкт влади?

а) протистоять один одному; в) обидва мають активне начало;

б) суб’єкт має активне начало; г) об’єкт має активне начало.

 1. При якій формі правління глава держави не обирається?

а) президентська республіка; в) парламентська республіка;

б) полупрезидентська республіка; г) конституційна монархія.

 1. До якого типу лідерів належить І.Сталін:

а) реформатор; в) ліберал;

б) консерватор; г) революціонер.

 1. Визначення складних державних утворень.

 2. Політичні доктрини Стародавньої Греції.

 3. Моделі конституційного та громадянського суспільства.

 4. Сутність категорії «політична свідомість» та її рівні.

 5. Спільне та особливе в поглядах на суспільний ідеал у соціалістів та соціал-демократів.

Варіант №6

 1. Хто вважав, що держава виникає раніше, ніж право?

а) Платон; в) Ф.Бекон;

б) Макіавеллі; г) Д.Локк.

 1. Який державний орган в Україні виконує виконавчі функції?7

а) Кабінет Міністрів; в) Верховний суд;

б) Верховна Рада; г) Конституційний суд.

 1. Що є основою конституційного ладу в Великобританії?

а) Конституція; в) прецедентне право; б) Білль про права; г) норми трьох категорій.

 1. До якого політичного спектру належить більшість соціал-демократичних партиій європейських держав?

а) лівого; в) центристського;

б) правого; г) ультралівого.

5. До якого типу лідерів належить М.Тетчер?

а) реформатор; в) ліберал;

б) консерватор; г) революціонер.

 1. Імперія як складне державне утворення.

 2. Політичні концепції Стародавнього Риму.

 3. Американська модель конституціоналізму.

 4. Масова свідомість та її функції . Міфологізація свідомості.

 5. Ваш коментар до вислову: «Україна має такі шанси вступу до ЄЕС як Нова Зеландія».

Варіант №7

 1. У кого з мислителів основою права була справедливість?

а) Аристотель; в) Ф.Бекон;

б) Макіавеллі; г) Д.Локк.

 1. Хто був автором концепції освіченого абсолютизму?

а) С.Яворський; в) І.Вишенський;

б) Ф.Прокопович; г) В.Липинський.

3.Яка з якостей суб’єкта влади є провідною?

а) бажання владарювати; в) вміння використовувати ресурси;

б) компетентність; г) внутрішня організованість.

 1. Коли почали формуватись масові політичні партії?

а) в кінці 18 ст.; в) в середині 19 ст.;

б) на початку 19 ст.; г) на початку 20 ст.

 1. Яка ідеологія наполягає на пріоритеті стабільності, традицій, лояльності до влади, вірі в Бога?

а) соціалізм; в) фашизм;

б) лібералізм; г) жодна з названих.

 1. Федерація як складне державне утворення.

 2. Політичні погляди Платона.

 3. Британська модель конституціоналізму.

 4. Громадська думка та засоби масової інформації в умовах різних політичних режимів.

 5. Особливості громадських об’єднань в Україні та їх роль у суспільному житті.

Варіант №8

1. Хто був прибічником політичного принципу «Мета виправдовує засоби»?

а) Аристотель; в) Макіавеллі;

б) Цицерон; г) Д.Локк.

 1. Хто будував свою державницьку ідеологію на досвіді гетьмансько-козацьких часів?

а) І.Франко; в) М.Міхновський;

б) Т.Шевченко; г) В.Липинський.

 1. Для більшості людей, що прагнуть влади, влада має:

а) допомогти збагаченню; в) інструментарний характер;

б) захистити від закону; г) забезпечити майбутнє.

 1. Яка з країн не є постійним членом Ради безпеки ООН?

а) Франція; в) Росія;

б) Китай; г) всі є постійними членами Ради безпеки ООН.

 1. Яка ідеологія апелює до необхідності ринкової економіки, свободи особистості та обмеження державного регулювання?

а) соціалізм; в) фашизм;

б) лібералізм; г) жодна з названих.

 1. Конфедерація як складне державне утворювання.

 2. Політичні концепції Аристотеля.

 3. Людина та політика в сучасному суспільстві.

 4. Основні різновиди виборчих систем.

 5. Особливості політичної свідомості. Типові риси політичної свідомості українського народу.

Варіант №9

 1. Для кого основою права був принцип: не робити іншому того, чого не бажаєш собі ?

а) Аристотель; в) Ф.Бекон;

б) Макіавеллі; г) Д.Локк.

 1. По конституції П.Орлика, під чиїм верховенством стверджувалась

українська церква ?

а) Папи Римського; в) Вселенського патріарха:

б) Московського патріарха; г) Патріарха Варфоломея.

 1. При якому режимі влада знаходиться в руках декількох сімей або кланів?

а) абсолютна монархія; в) соціалістична орієнтація;

б) олігархія; г) військова хунта.

 1. Що заперечує Україна в стосунках з країнами СНД ?

а) спільні підприємства на своїй території;

б) міждержавні правові стосунки та координацію законодавства;

в) надання СНД статусу суб’єкта міжнародного права;

г) вільне пересування громадян країн СНД по своїй території.

 1. Які політичні рухи знаходяться при владі в Іспанії, Австрії, Швеції та ін.

а) неоліберали; в) неоконсерватори;

б) соціал-демократи; г) клерикали.

 1. Визначення політичної влади.

 2. Основні політичні доктрини Середньовіччя.

 3. Політична практика тоталітарних режимів.

 4. Типи політичної культури, їх риси і особливості.

 5. Взаємозв’язок легітимності політичної влади та її ефективності.


Варіант №10

 1. У кого з стародавніх мислителів вперше з’являється демократія як

можлива форма правління ?

а) Сократ; в) Аристотель;

б) Платон; г) Цицерон.

2. Що найбільше характеризує тоталітарний режим ?

а) збереження влади; в) абсолютизація влади;

б) революційний характер; г) інформаційна блокада.

3. Хто не може бути суб’єктом політичної влади ?

а) президент; в) громадська організація;

б) політична партія ; г) міжнародна спільнота.

4. Яка з країн є постійним членом Ради безпеки ООН ?

а) Канада; в) Індія;

б) Україна; г) жодна з названих.

 1. Форма уникнення виборців від участі в голосуванні - це:

а) пацифізм; в) популізм;

б) уклонізм; г) абсентизм.

 1. Визначення легітимності політичної влади.

 2. Політична думка в епоху Відродження.

 3. Свобода та відповідальність людини та громадянина.

 4. Зовнішня політика та її закономірності.

 5. Протиріччя свободолюбства та підданства в менталітеті українського народу та його розв’язок.

Варіант № 11

 1. Хто вважав, що політика має свої цілі і закони, що не залежать від релігії і від моралі?

а) Цицерон; в) Макіавеллі;

б) Аристотель; г) Ф. Бекон.

 1. Який державний орган в Україні виконує законодавчі функції?

а) Президент; в) Верховна Рада;

б) Кабінет Міністрів; г) Конституційний суд.

 1. Що не означає владної взаємодії суб'єкта та об'єкта влади?

а) розпорядження; в) команда;

б) наказ; г) інформація;

 1. Яка з країн не є постійним членом Ради безпеки ООН?

а) Великобританія; в) Росія;

б) Франція; г) Канада.

 1. Назвіть визначальну ознаку політичної партії:

а) наявність програми; в) претензія на політичну владу;

б) партійна дисципліна; г) принцип демократичного централізму.

 1. Політичне владарювання та його суть.

 2. Макіавеллі та макіавелізм.

 3. Найважливіші права людини і проблема їх реалізації в сучасному світі.

 4. Активна роль політичної свідомості щодо політичного буття.

 5. Особливості політичної еліти в сучасній Україні.


Варіант №12

 1. Хто з стародавніх мислителів вперше обгрунтував принцип компетентності в управлінні державою?

а) Сократ; в) Аристотель;

б) Платон; г) Цицерон.


 1. Хто був прихильником ідеї еволюційного розвитку суспільства?

а) М.Костомаров; в) С.Подолинський;

б) І.Франко; г) М.Драгоманов.

 1. В якому випадку влада відсутня?

а) об'єкт підкоряється суб'єкту; в) об'єкт не підкоряється суб'єкту;

б) суб'єкт підкоряється об'єкту; г) в усіх випадках є влада.

 1. З якого часу Україна є членом ООН?

а) з 1945 р.; в) з 1991 р.;

б) з 1953 р.; г) з 1996 р.

 1. Що не є моделлю виборчої системи?

а) представницька; в) мажоритарна;

б) пропорційна; г) всі є моделями виборчої системи

 1. Фактори ефективності політичного володарювання.

 2. Політичні концепції епохи Реформації.

 3. Демократія як соціальний і політичний рух за народовладдя.

 4. Типологізація політичної свідомості.

 5. Міжконфесійний розбрат в сучасній Україні та шляхи його подолання.


Варіант №13

 1. Для кого був ідеалом політик, який, застосовуючи всі засоби, досягає успіху?

а) Ф.Бекон; в) Н.Макіавеллі;

б) Д.Локк; г) Цицерон,

 1. Хто є засновником теорії українського націоналізму?

а) В.Липинський; в) Д.Донцов;

б) С.Бандера; г) М.Міхновський.

 1. Що найбільше характеризує громадянське суспільство?

а) гарантія свободи та власності; в) соціальна недоторканість;

б) рівність всіх перед законом; г) гарантія особистої свободи.

 1. Що вважається головним в процесі прийняття рішень?

а) високий пост політика в міжнародних установах ;

б) висока посада політика у власній державі;

в) інтуїція, особисті якості та судження;

г) амбітність дипломатів та державних діячів.

5. Яка з наведених структур формує норми та правила політичної системи?

а) уряд ; в) політичні партії;

б) суд; г) законодавчі органи.

 1. Визначення тоталітаризму та авторитаризму.

 2. Основні політико-правові доктрини епохи Просвітництва.

 3. Основні риси демократичного суспільства.

 4. Базові моделі політичної культури різних суспільних систем.

 5. Проблеми формування партійної системи в сучасній Україні.Варіант №14

 1. Хто вперше запропонував концепцію змішаного правління державою?

а) Сократ; в) Аристотель;

б) Платон; г) Цицерон.

 1. Принцип рівності всіх перед законом є принципом:

а) феодального права; в) буржуазного права;

б) римського права; г) соціалістичного права.

 1. Яке значення має авторитет керівника?

а) вирішальне; в) допоміжне ;

б) не має ніякого; г) ситуативне.

 1. Що означає відродження українського народу?

а) реставрація нації та реанімація всього, що було в історії;

б) модернізація, оновлення в системі сучасної реальності;

в) відродження традицій та обрядів;

г) відродження втрачених політичних структур.

 1. Ядром політичної системи суспільства є:

а) фінансові групи; в) політична еліта;

б) політичні партії; г) держава.

 1. Визначення політичної партії.

 2. Основні етапи розвитку утопічного соціалізму.

 3. Сутність категорії нація, етногенез.

 4. Функції політичної культури.

 5. Політичні конфлікти: способи та методи їх вирішення.


Варіант №15

 1. Хто вважав, що суть правління в розумному поєднанні царської влади та виборних органів?

а) Сократ; в) Аристотель;

б) Платон; г) Цицерон.

 1. Кому належить думка, що несправедливість, деспотизм і тиранія походять від спокус світського життя?

а) Ф.Прокоповичу; в) І.Вишенському;

б) С.Яворському; г) С.Подолинському.

 1. Яка влада не може бути легітимною?

а) демократична; в) авторитарна;

б) тоталітарна; г) всі можуть бути легітимними.

 1. Яка позиція домінувала в українській національній ідеї?

а) об'єднання всіх українських земель;

б) союз з іншими слов'янськими народами;

в) прагнення незалежності;

г) інтеграція в європейські структури.

 1. Який напрямок притаманний політиці керівних кіл в більшості країн СНД?

а) соціал-демократія; в) неорадикалізм;

б) неолібералізм; г) клерикалізм.

 1. Сутність змішаної виборчої системи.

 2. Марксизм та розвиток політичної думки.

 3. Принципи самовизначення націй.

 4. Світовий політичний процес та традиційні суспільно-політичні рухи.

 5. Особливості виборчої системи в Україні та її недоліки.


Варіант №16

 1. Хто першим розробив положення про громадянина як суб'єкта держави та права?

а) Аристотель; в) Цицерон;

б) Платон; г) Макіавеллі.

 1. Кому належить обгрунтування конституційної монархії як форми правління?

а) Аристотель; в) Макіавеллі;

б) Цицерон; г) Ф.Бекон.

 1. Що означає ефективність влади?

а) практичність; в) результативність;

б) цілеспрямованість; г) конструктивність.


 1. Хто з російських філософів стверджував, що ідея комунізму близька російській душі?

а) В.Соловйов; в) В.Іванов;

б) К.Леонтьєв; г) П.Флоренський.

 1. До якої політичної течії відносяться партії християнсько-демократичного спрямування?

а) лібералізму; в) клерикалізму;

б) консерватизму; г) радикалізму.

 1. Визначення категорії нація.

 2. Розвиток теорії політичних відносин В.І.Леніним.

 3. Особливості формування та розвитку української нації.

 4. Консерватизм і неоконсерватизм.

 5. Електоральна поведінка та причини абсентизму.


Варіант №17

 1. Хто вважав, що система природного права людини починається з власності?

а) Макіавеллі; в) Д.Локк;

б) Цицерон ; г) Ф.Бекон.

 1. Яка концепція базувалась на визнанні пріоритету світської влади, підпорядкуванні церкви державі?

а) протестантизму ; в) освіченого абсолютизму;

б) соборності правління; г) меркантилізму.

 1. Розподіл людей на суб'єктів та об'єктів влади є явищем :

а) сталим; в) довгостроковим;

б) відносним; г) асиметричним.

 1. Що означає право націй на самовизначення ?

а) право вибирати місце свого проживання;

б) право самостійно вирішувати свою долю;

в) право обирати форму правління;

г) право спільно з іншими народами творити світову політику.

5. Чия світоглядно-філософська концепція була основою фашизму ?

а) Г.В.Ф.Гегеля, І.Канта;

б) Р.Оуена, А.Сен-Сімона, Ш.Фур'є;

в) А.Шопенгауера, Ф.Ніцше, К.Г.Юнга;

г) Н.Макіавеллі, Цицерона.

 1. Визначення асиміляції.

 2. Внесок соціал-демократії в розвиток політичних наук.

 3. Сутність національного відродження українського народу.

 4. Лібералізм і неолібералізм.

 5. Державна ідеологія та ідеологічний плюралізм.


Варіант №18

 1. Для кого з мислителів метою створення держави було збереження свободи людини та її власності?

а) Ф.Бекон ; в) Макіавеллі;

б) Д.Локк ; г) Аристотель.

 1. Яка ідея була провідною у членів Кирило-Мефодіївського братства?

а) дарвінізму; в) авантюризму;

б) плюралізму; г) християнського гуманізму.

 1. Що є інституційним механізмом процесу володарювання?

а) людська спільнота; в) держава;

б) народ країни; г) громадські організації.

 1. Коли виникає національна ідея?

а) коли формується нова спільнота;

б) коли народ усвідомлює свою єдність, історичний характер, традиції, долю;

в) коли народ потрапляє в скрутну ситуацію, що потребує згуртованості;

г) коли народ поневолений і бореться за визволення,

 1. Прихильниками якої суспільно-політичної течії були Р.Рейган та М.Тетчер?

а) радикалізму; в) лібералізму;

б) соціал-демократії; г) консерватизму.

 1. Визначення демократії.

 2. Розвиток політичної думки в Київській Русі.

 3. Сутність права націй на самовизначення.

 4. Радикалізм та неорадикалізм.

 5. Мета та функції громадських об'єднань, груп за інтересами.


Варіант №19

 1. В якій країні вперше була реалізована конституційна монархія як форма правління?

а) Росія; в) Великобританія;

б) Данія; г) Нідерланди.

 1. В якому році була прийнята Конституція П.Орлика?

а) в 1654 р.; в) в 1776 р.;

б) в 1710 р.; г) в 1845-46 рр.

 1. Який тип легітимності базується на довірі до державного устрою?

а) харизматична; в) раціонально-правова;

б) традиційна; г) класова.

 1. Що означають асиміляційні процеси в національних відносинах?

а) фізичне знищення народів;

б) природне вимирання етносів;

в) поглинання малих народів більш крупними етносами;

г) зникнення народів у результаті катастроф.

 1. Яку політичну течію розробили та вдосконалили такі політики, як І.Бентам, Дж.Гелбрейт, З.Бжезінський та ін.?

а) соціалізм і комунізм; в) лібералізм;

б) анархізм; г) консерватизм.

 1. Сутність категорії громадянин.

 2. Значення Києво-Могилянської академії в розвитку політичної думки.

 3. Прийняття та реалізація політичних рішень.

 4. Анархізм і фашизм.

 5. Виборче право та його демократичні принципи.1   2   3

Похожие:

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання icon1. Поняття права інтелектуальної власності
Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів усіх спеціальностей...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка та організація електротехнічної служби підприємств" для...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни п равознавство Харків − хнамг − 2006...
Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство” (для студентів усіх спеціальностей академії). Автор А.І. Кубах – Харків: хнамг, 2006....

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconПрограма російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconНавчальна програма
Навчальна програма підготовки альпіністів для спортивних секцій та спортивних клубів, включаючи альпіністські та гірські клуби, для...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск