Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання


Скачать 468.7 Kb.
НазваниеРобоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання
страница3/3
Дата публикации19.02.2017
Размер468.7 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Документы > Документы
1   2   3

Варіант № 20


 1. Хто вважав, що до природного права людини, окрім свободи, належить і власність?

а) Н.Макіавелі; в) Ф.Бекон;

б) Д.Локк; г) Цицерон.

 1. Хто з українських політичних діячів допомагав реформам Петра І?

а) І.Вишенський; в) С.Подолинський;

б) С.Яворський; г) Ф.Прокопович.

 1. Які ресурси влади включають засоби впливу на внутрішній світ людини?

а) примусові; в) економічні;

б) нормативні; г) утилітарні.


 1. Скільки сьогодні на планеті налічується крупних народів?

а) більше 100; в) біля 2000;

б) більше 1000 ; г) біля 3000.

 1. Який з суспільно-політичних рухів базується на позиціях докорінної зміни існуючого ладу?

а) консерватизм; в) лібералізм;

б) клерикалізм; г) радикалізм.

 1. Співвідношення категорій еволюція та революція.

 2. Основні положення «Договору і Конституції» 1710 р.

 3. Політичний протест та його форми.

 4. Сутність клерикалізму та його різновиди.

 5. Особливості формування політичної культури в сучасній Україні.


Варіант №21

 1. Хто першим сформулював права та обов'язки громадян?

а) Платон; в) Макіавеллі;

б) Аристотель; г) Цицерон.

 1. Хто вбачав основу державного ладу в общині?

а) Т.Шевченко; в) М.Драгоманов;

б) І.Франко; г) С.Подолинський.

 1. Який тип легітимності базується на інтересах певних соціальних груп?

а) харизматична; в) ідеологічна;

б) традиційна; г) раціонально-правова.

 1. Які політичні партії сучасної України належать до «лівого блоку»?

а) НРУ, РПУ,КРПУ,ОУН; в) ХДПУ,ХДСУ;

б) СДПУ(о), НДПУ, ЛПУ; г) СПУ, СППУ, КПУ.

 1. Що характеризує консерватизм як політичну течію?

а) прагнення реформування політичного життя;

б) спроба застосування міжнародного досвіду;

в) захист традицій та одвічних цінностей;

г) необхідність корінних змін у суспільстві.

 1. Політична еліта та елітаризм.

 2. Українське просвітництво.

 3. Форми участі громадян у політичному житті суспільства.

 4. Соціалізм і комунізм.

 5. Загальна характеристика міжнародного тероризму, його причини та витоки.

Варіант №22

 1. Хто з мислителів минулого вперше розглядав політику як автономну сферу людської діяльності?

а) Платон; в) Макіавеллі;

б) Аристотель; г) Цицерон.

 1. Чиї політичні погляди формувались під впливом марксизму?

а) Т.Шевченка; в) С.Яворського;

б) І.Вишенського; г) С.Подолинського.

 1. Який з ресурсів влади не пов'язаний з основними сферами життєдіяльності людини?

а) соціальний; в) економічний ;

б) культурно-інформаційний; г) нормативний.

 1. Що характеризує кадрові політичні партії?

а) наявність чіткої ідеології;

б) багаточисельний склад;

в) чітка організація членства;

г) малочисельність та велика активність членів партії.

 1. Яка функція політичної культури є визначальною?

а) нормативно-регулювальна;

б) виховна;

в) прогностична;

г) забезпечення реалізації соціальних і національних інтересів.

 1. Сутність категорії імпічмент.

 2. Політичні концепції членів Кирило-Мефодіївського братства.

 3. Політичні конфлікти; їх джерела та наслідки.

 4. Українська національна ідея та її особливості.

 5. Сучасна Україна та її місце в світовій політиці.


Варіант №23

 1. Концепція конституційної монархії як форми правління створена в епоху:

а) Відродження; в) Реформації;

б) Просвітництва; г) Барокко;

 1. Назва якої річки відсутня в Державному Гімні України?

а) Дніпро; в) Дон;

б) Дністер; г) Сян.

 1. Який тип легітимності характерний для монархій?

а) харизматична; в) раціонально-правова;

б) традиційна; г) тоталітарна.

 1. Що є вирішальним в унітарному устрої держави?

а) міцні позиції єдиної політичної партії;

б) наявність конституційної монархії;

в) єдиний центральний законодавчий орган;

г) відсутність адміністративно-територіального поділу держави.

 1. До якого типу належить політична культура сучасного українського суспільства?

а) активістський; в) патріархальний;

б) підданський ; г) державницький.

 1. Визначення категорії політична свідомість.

 2. М.Драгоманов та його політичний ідеал.

 3. Взаємозв'язок політики та моралі в політичному процесі.

 4. Основна спрямованість російської національної ідеї.

 5. Право націй на самовизначення та його реалізація (на прикладі кількох країн).

Варіант №24

 1. Хто з мислителів відокремлював політику не тільки від церкви, але й від моралі?

а) Цицерон; в) Аристотель;

б) Макіавеллі; г) Ф.Бекон.

 1. В яке зі свят, по Конституції П.Орлика, не скликалась Рада генеральної старшини?

а) Різдво; в) Спас;

б) Покрова; г) Пасха.

 1. Хто з революційних демократів створив концепцію «народної держави»?

а) С.Подолинський; в) І.Франко;

б) М.Драгоманов ; г) Т.Шевченко.

 1. Назвіть вирішальну рису парламентської республіки:

а) відсутність посади президента;

б) наявність посади прем'єр-міністра;

в) існування конституційної монархії;

г) право законодавчої ініціативи належить виключно депутатам парламенту.

 1. Якій моделі політичної культури притаманні релігійний та ідеологічний плюралізм?

а) авторитарній; в) тоталітарній;

б) демократичній; г) патріархальній.

 1. Визначення категорії політична культура.

 2. М.Грушевський та його концепція української державності.

 3. Політична еліта та її формування в процесі розвитку суспільства.

 4. Основні аспекти етнонаціональної політики Української держави.

 5. Реформаторська політика уряду України та її складності.


Варіант №25

 1. Що було провідним в політичній думці епохи Відродження?

а) прагматизм; в) гуманізм;

б) раціоналізм; г) екзістенціоналізм.

 1. Хто був прихильником автономно-федералістичної концепції?

а) М.Костомаров; в) І.Вишенський;

б) М.Драгоманов; г) С.Подолинський.

 1. Політичне володарювання з етичної точки зору є категорія:

а) узаконююча владу; в) нейтральна;

б) стимулююча законотворчість; г) спонукаюча на боротьбу.

 1. Що є визначальним у федеративному устрої держави?

а) наявність центрального законодавчого органу;

б) право членів парламенту на законодавчу ініціативу;

в) принцип розподілу влади;

г) наявність законодавчих органів на місцях.

 1. Яка модель політичної культури характеризується активним залученням громадян в політичне життя, але в певних рамках?

а) демократична; в) тоталітарна;

б) авторитарна; г) традиційна.

 1. Визначення монархії як форми правління.

 2. Основні політичні концепції в Україні на початку ХХ ст.

 3. Політична система та її структура.

 4. Основні відмінності простих та складних державних утворень.

 5. Основні аспекти соціальної політики в Україні, її об'єктивні та суб'єктивні проблеми.

Варіант №26

 1. Що було провідним в політичній думці епохи Просвітництва?

а) гуманізм; в) прагматизм;

б) авантюризм; г) раціоналізм.

 1. Хто з мислителів минулого вперше визначав демократію як позитивну форму правління?

а) Сократ; в) Аристотель;

б) Платон; г) Цицерон.

 1. В якому документі задекларовані права і свободи громадян США?

а) Конституція США; в) Преамбула Конституції;

б) Американський білль про права; г) Велика хартія вольностей.

 1. Яка форма правління склалася в Греції, Італії, ФРН, Ізраїлі?

а) президентська республіка; в) напівпрезидентська республіка;

б) парламентська республіка; г) обмежена монархія.

 1. Хто з філософів ХІХ-ХХ ст.ст. стверджував, що ідея комунізму близька російській душі?

а) В.Соловйов; в) П.Флоренський;

б) К.Леонтьєв; г) В.Іванов.

 1. Визначення референдуму та плебісциту.

 2. Сутність концепції «освіченого абсолютизму» Ф.Прокоповича.

 3. Генеза держави.

 4. Співіснування монархічних та демократичних форм в сучасному світі.

 5. Участь України в міжнародних політичних та економічних організаціях.


Варіант №27

 1. Назвіть автора концепції «чистої держави».

а) Аристотель; в) Платон;

б) Цицерон; г) Макіавеллі.

 1. Хто вбачав основу державного ладу в общині?

а М.Костомаров; в) М.Драгоманов;

б) Т.Шевченко; г) І.Франко.

 1. Які ресурси влади, по А.Етціоні, включають засоби впливу на внутрішній світ людини, її ціннісні орієнтири?

а) утилітарні; в) нормативні;

б) примусові; г) інформаційно-комунікативні.

 1. Що є визначальним у федеративному устрої держави?

а) наявність центрального законодавчого органу;

б) наявність законодавчих органів адміністративно-територіального масштабу;

в) реалізація принципу розподілу влади;

г) посада президента.

 1. З якого часу Україна є членом ООН?

а) з 1945 р.; в) з 1991 р.;

б) з 1953 р.; г) з 1996 р.

 1. Співвідношення понять «націоналізм» та «інтернаціоналізм».

 2. Політичні погляди І.Вишенського.

 3. Функції держави.

 4. Різновиди монархічних форм правління.

 5. Взаємовідносини України з країнами - членами НАТО: перспективи та наслідки.

Варіант №28

 1. Хто з великих соціалістів-утопістів намагався застосувати своє вчення на практиці?

а) А.Сен-Сімон; в) Р.Оуен;

б) Ш.Фур'є ; г) Г.Бабеф.

 1. Хто стояв на позиціях необхідності впровадження монархічного ладу в Україні?

а) М.Міхновський; в) С.Подолинський;

б) В.Липинський; г) Д.Донцов.

 1. Який тип політичної легітимності, по М.Веберу, базується на вірі у виключні якості керівника?

а) традиційна; в) раціонально-правова;

б) харизматична; г) ідеологічна.

 1. Що характеризує кадрові політичні партії?

а) наявність чіткої ідейної позиції;

б) багаточисельність та строга дисципліна;

в) малочисельність при великій активності та впливі на політику;

г) чітка організація членства та партійних внесків.

 1. Який рівень політичної свідомості базується на реаліях політичного буття та практичного досвіду людей?

а) масовий; в) емпіричний;

б) буденний ; г) теоретичний.

 1. Співвідношення понять «свобода особистості» та «свобода сумління».

 2. Політичні погляди С.Подолинського.

 3. Форми правління та державного устрою.

 4. Проблеми формування багатопартійності в Україні.

 5. Взаємовідносини України з ЄЕС: стан та перспективи.


Варіант №29

 1. Хто з мислителів вважав, що світське життя повинне підкорятися церковним законам?

а) І.Вишенський; в) С.Яворський;

б) Ф.Прокопович; г) С.Подолинський.

 1. Що відповідає науковому розумінню політичного володарювання?

а) гніт і експлуатація;

б) придушення можливого опору;

в) політичний порядок у суспільстві;

г) збереження існуючого ладу.

3. Яка виборча система застосовується в Україні на виборах до вищого законодавчого органу держави?

а) мажоритарна; в) змішана;

б) пропорційна; г) партійно-представницька.

4. Кому належить вираз: «Демократія - винахід, що забезпечує нам такий уряд, якого ми заслуговуємо.»?

а) Л.Брежнєву ; в) Б.Шоу;

б) В.Леніну; г) Р.Рейгану.

5. Що вважається головним в процесі прийняття рішень?

а) високий пост політика в міжнародних установах;

б) висока посада політика в своїй державі;

в) інтуїція політика;

г) амбітність дипломатів і державних діячів.

 1. Сутність поняття «фундаменталізм».

 2. Особливості боротьби за незалежність України в другій половині ХХ ст.

 3. Особливості президентської та парламентської республіки.

 4. Типи політичної поведінки: боротьба, бунт, заколот, революція, гра.

 5. Політологічний аналіз політичних процесів в Україні.

Варіант №30

 1. Мислителям якої країни належить розробка принципу розподілу влади?

а) Стародавньої Греції; в) Середньовічної Великобританії;

б) Стародавнього Риму; г) Древнього Китаю.

 1. Хто з великих соціалістів-утопістів намагався застосувати своє вчення на практиці?

а) А.Сен-Сімон ; в) Р.Оуен;

б) Ш.Фур'є; г) Г.Бабеф.

 1. До яких ресурсів належить людина?

а) економічні; в) демографічні;

б) соціальні; г) примусові.

 1. Де починається становлення людини як суб'єкта політичного процесу?

а) в сім'ї ; в) в політичних організаціях;

б) в групі однолітків; г) у неформальних організаціях.

 1. Що найбільше відповідає сутності політичної свідомості?

а) пасивне відтворення політичного буття;

б) активний фактор політики;

в) нейтральна субстанція;

г) формує альтернативний світогляд.

 1. Сутність категорії суверенітет.

 2. Провідні фактори отримання Україною незалежності.

 3. Напівпрезидентська (змішана) форма правління.

 4. Співвідношення політики, моралі та політичної поведінки.

 5. Футурологічний прогноз політичних процесів в Україні.


1   2   3

Похожие:

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання icon1. Поняття права інтелектуальної власності
Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів усіх спеціальностей...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка та організація електротехнічної служби підприємств" для...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни п равознавство Харків − хнамг − 2006...
Конспект лекцій з дисципліни „Правознавство” (для студентів усіх спеціальностей академії). Автор А.І. Кубах – Харків: хнамг, 2006....

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconПрограма російська мова: для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconНавчальна програма
Навчальна програма підготовки альпіністів для спортивних секцій та спортивних клубів, включаючи альпіністські та гірські клуби, для...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія
Програма духовно-морального курсу для учнів 1-11 класів «Біблійна історія та християнська етика» (авторський колектив: керівник архієпископ...

Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Політологія” для студентів усіх спеціальностей заочної та безвідривної форм навчання iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск