Державний вищий навчальний заклад


Скачать 80.62 Kb.
НазваниеДержавний вищий навчальний заклад
Дата публикации04.03.2017
Размер80.62 Kb.
ТипДокументы
h.120-bal.ru > Философия > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ЛІТЕРАТУРА

вибіркової навчальної дисципліни

циклу гуманітарної підготовки

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

для студентів

усіх галузей знань, напрямів підготовки

і спеціальностей

очної і заочної форм навчання

для виконання усіх видів роботирозглянуто

Протокол засідання

кафедри «Філософія»

№ __ від «_____» «____________»20__ р.
Завідувач кафедри

д.філос.н., професор

Муза Д. Є.

____________

«____» «_____________» 20__ р.укладач

к.філос.н., доцент

Пашков В. І.

____________

Донецьк, 2013

ЛІТЕРАТУРА

Нормативні документи

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Н А К А З МОН України № 161 від 2.06.93 р.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра) відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (спеціаліста, магістра) відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

Галузевий стандарт вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня бакалавр (спеціаліст, магістр)» відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 384 від 29 березня 2012 року.
Підручники і навчальні посібники

Академічне релігієзнавство : підручник / за наук. ред. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – 862 с.

Васильев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество) : учеб. пособие / Л. С. Васильев. – М. : Высш. шк., 1983. – 368 с.

Гараджа В. И. Религиеведение : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. / В. И. Гараджа. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.

Гараджа В. И. Социология религии. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. И. Гараджа. –М.: ИНФРА-М, 2005. – 348 с.

Головащенко С. І. Біблієзнавство : вступний курс : навч. посібник / С. І. Головащенко. – К. : Либідь, 2001. – 496 с.

Головащенко С. І. Історія християнства : курс лекцій : навч. посібник / С. І. Головащенко – К. : Либідь, 1999. – 352 с.

Гуревич П. С. Религиоведение : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – 696 с.

Ерышев А. А. Религиоведение : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. А. Ерышев.– К. : МАУП, 2001. – 275 с.

История и теория атеизма : учеб. пособие. – 3-е изд., дораб. / Г. Л. Баканурский, Ю. Ф. Борунков, В. В. Винокуров и др.; отв. ред. М. П. Новиков.– М. : Мысль, 1987. – 475 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 1 / В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – 464 с.

История религии : учебник : в 2 т. – 2-е изд., испр. и доп. – Т. 2 / Ф. М. Ацамба, Н. Н. Бектимирова, И. П. Давыдов и др.; под общ. ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высш. шк., 2004. – 676 с.

Історія релігії в Україні : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик та ін.; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 735 с.

Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2002. – 352 с.

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: підручник. – 5-е вид, виправ. і доп. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К. : Кондор, 2007. – 636 с.

Костюкович П. И. Религиоведение : учеб. пособие / П. И. Костюкович. – Мн. : Новое знание, 2001. – 192 с.

Лобазова О. Ф. Религиоведение : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / О. Ф. Лобазова. – М. : Изд.-торг. корпорац. «Дашков и К°», 2004. – 384 с.

Лазарев А. С. Расшифрованная Библия, или Реквием цивилизации / А. С. Лазарев. – К. : А.С.К., 2003. – 1064 с.

Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій : підручник / В. І. Лубський, М. В. Лубська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 696 с.

Основы религиоведения : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов и др.; под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Высшая школа, 2006. – 568 с.

Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций. – 2-е изд., испр. и доп. / А. А. Радугин. – М. : Центр, 2004. – 304 с.

Религиоведение : учеб. пособие. – 4-е изд., испр. и доп. / науч. ред. А. В. Солдатов; редкол. : К. П. Борисенко, В. Ф. Мустафин, Б. А. Смагин. – СПб. : Изд-во «Лань», 2003. – 800 с.

Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Пашков, Г. А. Лемешко, Д. Е. Муза и др.; под ред. В. И. Пашкова. – Донецк : Изд-во «Вебер», 2009. – 328 с.

Религиоведение : учеб. пособие / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцев и др.; под ред. М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич, В. В. Кудрявцева. – Мн. : Новое знание, 2003. – 446 с.

Религия в истории и культуре : учебник / М. Г. Писманик, А. В. Вертинский, С. П. Демьяненко и др.; под ред. М. Г. Писманика. – М. : Культура и спорт : ЮНИТИ, 1998. – 430 с.

Релігієзнавство : навч. посібник / М. Ф. Рибачук, М. І. Корюшко, Л. Б. Пилявець та ін.; за ред. М. Ф. Рибачука. – К. : Освіта, 1997. –239 с.

Релігієзнавство : навч. посібник. – 2-ге вид. / В. М. Андріанов, С. А. Бублик, М. М. Ібрагімов та ін.; за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 496 с.

Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська та ін.; за заг. ред. В. І. Лубського. – К. : ЦУЛ, 2010. – 448 с.

Релігієзнавство : підручник / Є. К Дулуман, М. М. Закович, М. Ф. Рибачук та ін.; за ред. М. М. Заковича. – К. : Вища шк., 2000. – 349 с.

Релігієзнавство : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, Т. Є. Посполітак та ін.; за ред. О. П. Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 470 с.

Рижкова С. А. Типологія релігій : навч. посібник / С. А. Рижкова. – К. : Кондор, 2005. – 448 с.

Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение : социология и психология религии : учеб. пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996.– 672 с.

Угринович Д. М. Введение в религиоведение. – 2-е изд., доп. / Д. М. Угринович. – М. : Мысль, 1985.– 270 с.

Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство : підручник / Є. А. Харьковщенко. – К. : Наук. думка, 2007. – 379 с.

Черній А.М. Релігієзнавство : навч. посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2005. – 352 с.

Чорненький Я. Я. Релігієзнавство : теоретико-практичний курс : навч. посібник / Я. Я. Чорненький. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 544 с.
Хрестоматії

Антология мировой философии : в 4 т. / редкол. : В. В. Соколов, Н. С. Нарский, В. В. Богатов и др. – М. : Мысль, 1969-1972.

Костюкович П. И. Религиоведение : хрестоматия / П. И. Костюкович. – Мн. : Новое знание, 2001. – 480 с.

Мир философии : книга для чтения : в 2 ч. / сост. : П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – Ч.1 : Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М. : Политиздат, 1991. – 672 с.

Мир философии : книга для чтения : в 2 ч. / сост. : П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – Ч. 2 : Человек. Общество. Культура. – М. : Политиздат, 1991. – 624 с.

Религиоведение : хрестоматия : учеб. пособие / сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М. : Книжный дом «Университет» : Юрайт, 2000. – 800 с.

Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / сост. : В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 775 с.

Хрестоматия по философии : учеб. пособие / под ред. и сост. А. А. Радугин. – М. : Центр, 1998. – 432 с.

Хрестоматия по философии : учеб. пособие / В. П. Яковлєв, Т. С. Чермантеева, И. Н. Лосева и др.; отв. ред. В. П. Кохановский, В. П. Яковлев. – Ростов н/Д. : Изд-во «Феникс», 1999. – 544 с.

Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии : Древний мир – эпоха Просвещения / редкол. : И. Т. Фролов (отв. ред.) и др.; сост. : П. С. Гуревич. – М. : Политиздат, 1991. – 461 с.

Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии: ХІХ век : сб. ст. / редкол. : И. Т. Фролов (отв. ред.) и др.; сост. : П. С. Гуревич. – М. : Республика, 1995. – 528 с.

Словники, довідники, енциклопедії

Атеистический словарь. – 2-е изд., испр. и доп. / А. И. Абдусамедов, Р. М. Алейник, Б. А. Алиева и др.; под общ. ред. М. П. Новикова. – М. : Политиздат, 1985. – 512 с.

Буддизм : словарь / Л. Л. Абаева, В. П. Андросов, Э. П. Бакаева и др.; под общ. ред. Н. Л. Жуковской. – М. : Республика, 1992. – 287 с.

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм : словарь / А. Б. Алаев, Ю. М. Алиханова, М. Ф. Альбедиль и др.; под общ. ред. М. Ф. Альбедиль, А. М. Дубянского. – М. : Республика, 1996. – 574 с.

Ислам : словарь атеиста / А. В. Авксентьев, О. Ф. Акимушкин, Г. Б. Акиниязов и др.; под общ. ред. М. Б. Пиотровского, С. М. Прозорова. – М. : Политиздат, 1988. – 254 с.

Ислам : энциклопедический словарь / Г. В. Милославский, Ю. А. Петросян, М. Б. Пиотровский, С. М. Прозоров (отв. секр.). – М. : Наука, 1991. – 315 с.

Історія християнської церкви на Україні : (Релігієзнавчий довідковий нарис) / редкол. : О. С. Онищенко (відпов. ред.) та ін. – К. : Наук. думка, 1991. – 104 с.

Католицизм : словарь атеиста / Л. П. Андронова, Л. Н. Великович, Т. Н. Виноградова и др.; под общ. ред. Л. Н. Великовича. – М. : Политиздат, 1991. – 320 с.

Костів К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / К. Костів. – К. : Україна, 1995. – 427 с.

Народы и религии мира : энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков; редкол. : О. Ю. Артёмова, С. А. Арутюнов, А. Н. Кожарский и др.. – М. : Большая Рос. Энциклопедия, 1998. – 926 с.

Настольная книга атеиста. – 9-е изд., испр. и доп. / С. Ф. Анисимов, М. С. Беленький, А. В. Белов и др.; под общ. ред. С. Д. Сказкина. – М. : Политиздат, 1987. – 430 с.

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – М. : Мысль, 2000, 2001.

Православие : словарь атеиста / И. Ф. Беленкин, А. В. Белов, М. Н. Бессонов и др.; под общ. ред. Н. С. Гордиенко. – М. : Политиздат, 1988. – 272 с.

Протестантизм : словарь атеиста / К. Л. Блаженов, Я. Я. Вейш, Г. А. Габинский и др.; под общ. ред. Л. Н. Митрохина. – М. : Политиздат, 1990. – 319 с.

Религия : энциклопедия / сост. и общ. ред. А. А. Грицанов, Г. В. Синило; редкол. : А. А. Грицанов (председ.), Г. В. Синило, Т. Г. Румянцева и др. – Мн. : Книжный Дом, 2007. – 960 с.

Религиоведение : учеб. словарь-минимум по религиоведению / Ю. Ф. Борунков, М. В. Васильев, В. В. Винокуров и др.; под ред. И. Н. Яблокова // Религиоведение : учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению. – М. : Гардарики, 2002. – С.315-533.

Релігієзнавчий словник / за ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

Словарь философских терминов / сост. : Л. А. Алексеева, Д. Е. Муза, В. И. Пашков и др. – Донецк : Дон НТУ, 2002. – 69 с.

Современная западная социология : словарь / сост. : Ю. Н. Давыдов, М. С. Ковалева, А. Ф. Филиппов. – М. : Политиздат, 1990. – 432 с.

Современная западная философия : словарь / сост. : В. С. Малахов, В. П. Филатов.– М. : Политиздат, 1991. – 414 с.

Современный философский словарь. – 2-е изд., испр. и доп. / С. А. Азаренко, В. М. Андрианов, Д. В. Аникин и др.; под общ. ред. В. Е. Кемерова. – М. : Академический Проект, 2004. – 864 с.

Справочник атеиста / А. С. Онищенко, П. И. Косуха, А. С. Косянчук и др. – К. : Наук. думка, 1986. – 520 с.

Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. / редкол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др.– М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.

Философская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Ф. В. Константинов. – М. : Сов. энциклопедия, 1960-1970.

Христианство : энциклопедический словарь : в 3 т. / гл. ред. С. С. Аверинцев. – М. : Большая Рос. Энциклопедия: 1993, 1995.

Элиаде М., Кулчано И. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде, И. Кулчано.– М. : Рудомино; СПб. : Университетская книга, 1997.– 413 с.

Якеменко Б. Г. Краткий словарь-справочник по истории религий : словарь-справочник / Б. Г. Якеменко. – М. : IRMOS, 1994. – 96 с.
Периодические издания

Аргументы : сб. Изд. выходит с 1980.

Атеизм и религия: история, современность (Новое в жизни, науке, технике. Науч.-популяр. серия). Издается ежемесячно с 1964.

Атеистические чтения. Изд. выходит с 1966.

Вопросы атеизма : респ. межвед. науч. сб. Изд. выходит с 1965.

Вопросы научного атеизма : сб. ст. Изд. выходит с 1966.

Вопросы философии (журн.). Издается с 1947.

Людина і світ (журн.). Видається з 1960.

Культура и религия (Новое в жизни, науке. Науч.- популяр. серия). Издается ежемесячно с 1964.

Наука и религия (журн.). Издается с 1959.

Религии мира: история и современность: ежегодник. Изд. выходит с 1982.

Философские науки (журн.). Издается с 1958.

Філософська думка (журн.). Заснований у 1927.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство культури автономної республіки крим
Розроблено та внесено: Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський університет культури, мистецтв І туризму»

Державний вищий навчальний заклад iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»

Державний вищий навчальний заклад iconРозвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний архів Хмельницької області проскурівсько-чернівецька операція...
Винтовок–400, пулеметов ручных–56, пулеметов станковых – 26, пушек разного калибра –37, танков –12,машин грузовых –31, минометов...

Державний вищий навчальний заклад iconДержавний архів Хмельницької області проскурівсько-чернівецька операція...
Винтовок–400, пулеметов ручных–56, пулеметов станковых – 26, пушек разного калибра –37, танков –12,машин грузовых –31, минометов...

Державний вищий навчальний заклад iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Рідкісні книги (1835-1950) з фондів бібліотек Сумського обласного краєзнавчого музею та Сумського обласного художнього музею ім....


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
h.120-bal.ru
..На главнуюПоиск